HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 725.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

_ p ,- N.; , . . , ..;. ...n.....~.i~. .`..a..-...l.m.. »..« «..M2...».~,·....·*~­·­i­­­­.vI(» I ­~­­VA· _
li
g 25
l eens elders kijken. En ze zijn dikwijls goed op de hoogte
van de stokpaardjes en eigenaardigheden van hunne exami-
l natoren. Men zoude daarvan een boekje kunnen opendoen.
Maar het schriftelijk werk is toch over het
Bewaarde ge` geheele land gelijk, zegt gij ? Volkomen juist,
lijkheid, feite- _ _ _
lijke ongelijk maar wie staat er voorin, dat de beoordeeling
heid. (en daarop komt het toch aan) overal, of zelfs
` maar in de helft der provinciën, ongeveer `
dezelfde is? Ik denk, dat hier de aannemingscommissie voor I
de Marine een boekje zou kunnen opendoen. Echter ook
zonder deze commissiën en haar boekje geven de punten- 3
lijsten der verschillende provinciale commissies genoeg leer-
zaams te zien. Men kan toch wel van de onderstelling uit-
gaan, dat het onderwijs aan de verschillende scholen onge- ;
veer gelijkwaardig is. Natuurlijk kan hier een vak minder nl
goed verzorgd zijn dan dààr; de leeraar voor eene bepaalde {
taal kan nog al wat verschil aanbieden met zijn collega aan
eene andere school; de wiskunde of de mechanica kan aan i
de eene inrichting te wenschen overlaten, waar zij aan de 'j
andere uitstekende behartiging vindt. Maar - globaal gene-
men - zal het onderwijs in de eene provincie (vooral als er
veel scholen zijn, waardoor natuurlijk een en ander weer I
,,in het gelijk gebreid wordt") wel niet zoo enorm verschil-
len van dat in eene andere. Zulks wordt weersproken door
de ervaring. {
Maar nu raadplege men de puntenlijsten. In eene provincie l
‘ van mijne inspectie moet het volgens deze in 1908 met het A
Engelsch o. a. al zeer slecht gesteld geweest zijn. Toch wordt
{ in een vier- of vijftal scholen dit vak bijzonder goed behartigd ,
zoodat men voor deze scholen bijna zeker eene 6 (met hier en
daar hoogere cijfers) zou verwachten. Toch komt dit vak er --
wat men vulgair noemt ­~ ,,kaal" af. Het gemiddeld cijfer ,·
I is heel wat lager voor elke school dan naar mijne meening
in vergelijking met de scholen der andere vijf provincies