HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 717.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

,_ . ··

24 g
niet, óf maar ten deele ter wille is. Met andere woorden: l
Met het oog op het examen laat de leerling zijnen leidsman
schieten, pompt er trouw op los op eigen gelegenheid, en l
wenscht zijnen kameraad op eene andere school het ,,Vos
maar lekker" toe. Deze overweging heeft mij altijd het gym-
nasiale eindexamen als het minst ge-vacw·l@jlce voor de ge-
Zeéclclgï/cc ovzäwi/c/ccling doen verkiezen; inderdaad moet de
hoogere burgerschool met hare controle het hier tegen hare `
zuster afleggen. Men besluite hieruit echter niet, dat ik het
schoolexamen der laatste zoo doeltreffend vind. Toen ik er
l in zat, vond ik het mooi; naarmate ik het meer op een
, afstand heb leeren bezien, is mijne bewondering ervoor sterk
gedaald. Ik denk, dat zij, die nu nog dwepen met het eind-
examen der h. b. scholen, er anders over zouden oordeelen,
als ze het van uit de verte konden aanschouwen; men be-
oordeelt slecht, waar men zelf in zit: onze kijk op de 19*3
eeuw is er niet te minder om, waar we van uit de 20*3 onzen
blik op haar slaan.
Maar - ook al ware ,,tout pour le mieux
Blijvende _ ,, _
bezwaren. dans le meilleur des mondes , dan nog is er-
f tegen onze eindexamens aan te voeren, dat
de eischen in de verschillende provinciën, bij de gymnasia
4 zelfs aan de verschillende scholen, zeer verschillend zijn, en
° de diploma’s toch alle gelijke rechten verleenen.
= Dit is een kwaad, uit de door streng reglementeeren zoo-
zeer nagejaagde uniformiteit vanzelf geboren, en dat nooit
te verhelpen zal zijn. Wat zien we gebeuren met de extraneï ‘? ‘
Zij probeeren het in alle provinciën. Het eene jaar niet
tevreden met hun in zekere provinciën verkregen negatief 4
_ resultaat, melden zij zich een volgend aan in eene provincie,
waar totnutoe nog nooit een extraneus zich vertoonde. Zij be-
hooren tot de eeuwige klagers (en tot de voortdurende proef-
nemers, waar men het best zich aanmeldt). Slagen zij niet, ¤
dan regent het aanmerkingen in woord en brief, en ze gaan
,V
#5`s`