HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 716.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

.á«i¥·. .-.. . `.ï.. .... ..._ - .., <·..ü .‘..v` ..1ü . ,..._,,; A«, g,_.t,., < _. ai ü. . ._., _. .V._ M, .`». -..7.,ll te
.. ä
I 5
x
4 23
of wat wordt verkregen. En ik onderstel, dat men zulks
met mij eens is. Eene parate kennis, die niet wordt aan- l
A geleerd, oin verband te leggen, en niet door dat zicrlnaïzrl
in hoofdzaak wordt onthouden, is als een leger van onge-
oefende soldaten, die elk op eigen houtje, zonder verband
met de rest, vechten, en dus spoedig ten prooi worden aan
den vijand (hier ,,de vergetelheid"), zonder iets ter verde-
diging der zaak te hebben gedaan. Wie meent, dat ik vóór
afschaffing der eindexamens zoude zijn, omdat ik het nut
en de noodzakelijkheid van parate kennis niet inzie, leest
mij slecht. Maar - er is eene soort van _QJ(L7'(ó7fG kennis
(niet op school door streng­wetenschappelijk onderwijs ver-
kregen), die zonder inzicht en verband wordt aangeleerd,
en daartegen gaat mijne waarschuwing. Zij wordt even spoedig
vergeten als opgenomen.
Doel Zal de school rustig, tot de jongeling haar
der School. verlaat, voortarbeiden aan hare mooie taak,
en leiden tot ontbolstering in ieder opzicht,
dan moet geen examen als eind-schrikbeeld haar veront-
rusten. De wereld is vol ,,phantomen"; laten wij ze verjagen,
l waar wij ze ontmoeten.
Er is echter veel meer, dat tegen de meergenoemde controle
pleit. Enkele directeuren bekennen het: ,,De 5€ klasse werkt
. niet." Zij bedoelen daarmede niet, dat de jongelui hun tijd
in ledigheid doorbrengen, maar ze willen slechts zeggen,
dat de leeraren niet van deze jongelieden het werk gedaan ‘
kunnen krijgen, dat zg goed en nuttig voor hen achten.
,,Ik werk voor mijzelf", zegt zoo’n abiturient. Dat beteekent:
Ik ben bezig om er het mij ontbrekende in te werken of in te
pompen, want er ontbreekt nog bijna alles aan, dat ik mijne
‘ boeken van-buiten­ken. - Hier staan wij wel voor het meest
ij pernicieuse van ons systeem van controle: het is niet de
j docent, die bepaalt, wat voor den leerling noodig en nuttig
{ e is, het is deze zelf, die dat vaststelt, en den leeraar of
l
I
á
1
l