HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 724.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

, .áiE·`,”T..-.. ..
f {
x
22 4
hebben bewezen, dat ze met het van-buiten-leeren van een ,
drietal opstellen (die eene soort van ,,passc­partout" moeten ,%
zijn, en dus op elk onderwerp ongeveer passen) eene prach-
tige figuur kunnen maken, en niet eene N kunnen uitkomen,
waar in het mondeling examen de kennis met een onvol-
doend cijfer goed betaald is.
De thans bij de eindexamens bestaande con-
Het El"d@xa` trole van het onderwijs is noch doeltreffend,
men geeft als ` __ __ _ _ __
commlêmiddêl noch afdoende; daarbij geeft zij aanleiding (bij
, Weinig zedelijk-zwakke leeraren) tot knoeierij, en (bij
slimme jongens) tot het ontduiken der moei-
` lijkheden; in beide gevallen tot het verlagen van het peil
der moraliteit en het schenden der goede trouw.
Maar die controle heeft veel meer op hare rekening: zij nood-
zaakt dikwijls tot africhten, omdat eene in een twaalftal dagen
op velerlei gebied zoowel schriftelijk als mondeling te luchten
parate kennis alléén door eene africhting kan worden ver-
kregen, die de leeraar, als hij een denkend paedagoog is,
zoude vermijden zoo hij werd vrijgelaten. Dat alle onderwijs
behoort te zijn een omfbolstcrmz, eene ontwikkeling van
bámzen uit, niet een leggen van kennis er lmizfevz op, zijn E
· wij, dunkt mij, allen wel eens. Zoo na Kerstmis begint het
al zachtjesaan in de vijfde klasse: repeteeren; waar men het
geheele terrein nog niet heeft afgewerkt het thans vluchtig ­
doorsnellen; denken om dit en om dat, enz. enz., want ­- _
,,de examinator kon hier of daar wel eens naar vragen,
denkt er dus om, jongens, dat je dit of dat nog eens goed
nakijkt." Dat is de regel, en wil dus zeggen, dat er geen
onderwijs, in zijn besten vorm, wordt gegeven, maar een
onderwijs, er op berekend, dat het zooveel mogelijk vragen
leert beantwoorden. Voorzeker, parate kennis (eene goede `
massa feiten) is noodig voor ieder, die in de studie en de
wetenschap iets wil praesteeren, maar dan bedoel ik met
die kennis eene geheel andere dan hier in de laatste maand
l
l
l
l
l
.. l