HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 702.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

A5 ç;. .-..-WW.... ...... ar..r...-. .,,. .-,a...s ... ....r..,.....n.- i...-...a.s.aa.....--..-a... »·­·~·­­».«ï·.»­~«»ï»·«««e--=~«»­·-·=­«­«·=·»-«···<=~«»«·»·~~··-·­­=»··•<»v=·#· ek. ~ ~ ea _
`
j i
i

21
gecom1nitteerden) zijn de vrucht van wantrouwen in der l
, leeraren arbeid, want men roept ter controle of eene com-
missie, die al wat ze van de leerlingen weet, stelselmatig
en om der eerlijkheid wille moet negeeren, of gecommitteer-
den, die noch de school, noch haar personeel, noch de
leerlingen behoeven te kennen. Dat er bij de gymnasiale
eindexamens zoo weinig door de leeraren wordt .... ,,ge-
smokkeld", het pleit voor den grooten ernst der docenten,
. want wie anders dan het eigen pliehtsgevoel zoude ,,smok-
kelen" kunnen beletten ? Zeker geen regeeringsafgevaardigde;
het zou al zeer gemakkelijk zijn, hem om den tuin te leiden.
En wat de eindexamens onzer hoogere burgerscholen aan-
. gaat, och! men zoude ziende blind moeten zijn, om hier de
oogen voor m0geZ@`/cc misbruiken te sluiten. Als de jongens
er eenige moeite voor over hebben, kunnen zij vrij nauw-
` keurig op de hoogte komen van de stokpaardjes der exami-
neerende leeraren, van hunne zwakke punten, van de in
de laatste zes maanden vooral gerepeteerde leerstof, van
hunne wijze van beoordeelen, en van wat niet al meer. En
hiermede op de hoogte, kunnen zij zoo ongeveer nagaan,
wat hen te wachten staat op het gebied van de schriftelijke
opgaven en van het mondeling onderzoek 1). Heusch, ik
klap niet uit de school, ik zeg slechts dingen, die bij eenig
. nadenken vanzelf spreken, en die de ouders ook weten. En
dan nog de voor enkele vakken voorgeschreven opgaven-zelf?
Een opstel (daaraan houden de leeraren, naïef genoeg, nog
steeds vast) voor de vreemde talen b.v. is wel de meest
onpractische opgaaf (afgescheiden van alle paedagogische
en andere overwegingen), omdat slimme jongens herhaaldelijk
I) Dit moge de voorstanders van sehrittelük werk voor alle vakken
i met daaraan verbonden vrijstellingen voorzichtig maken; hoe meer vrij-
] stellingen, hoe meer pogingen tot geknoei (sit venia verbo), om schriftelijk
_ goed voor den dag te komen.