HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 698.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

t
20 l
anderen of op examens over; dan vertrouwt men ook in
zijne mede-arbeiders en breekt hun werk niet af, omdat ze ,
andere inzichten (schoon evengroote toewijding) hebben. De
slechtste critici zijn zij, die uit de hoogte afkeuren, zonder
de omstandigheden te kennen, waaronder het door hen te
keuren object is geworden wat het is.
_ _ Controle moet er zijn, leiding moet er blij-
Eemg toezicht __
voor enkêwnl ven, al ware het alléén om de zedelijk-zwakken
en de constitutioneel-tragen, die in elk corps _
j worden gevonden. Maar de controle grijpe alléén daar in,
waar ze onmisbaar is gebleken, en de leiding geschiede ook
’ slechts met het besef, dat de groote verantwoordelijkheid
des leiders hem verplicht, de door hem genomen 1naatre­ _
gelen te nemen. Ik ben vast overtuigd, dat het dan beter
· zal worden.
,,Hier is een overdreven en onverbeterlijk optimist aan `
het woord", zoo oordeelt afkeurend de lezer, en draagt aldus
er toe bij, dat alles bij het oude blijft. Ik bid u, weerleg
mij, en ik zal u te woord staan, maar kom mij niet aan
boord met die algemeene beweringen, die, helaas! nog altijd
meer effect hebben dan eene op de goede zijde der mensche-
lijke natuur gebouwde regeling. Vóór mijn stelsel pleit, dat
totnutoe met al onze wettelijke maatregelen weinig of niets
is gewonnen. De enorme arbeid, aan ons stelsel van examens _
verbonden, heeft niet kunnen beletten, dat 80 0/0 daarvan
absoluut vergeefsch was, dat grove onbillijkheden plaats
hadden, dat ijver en toewijding bij velen beneden nul daal-
den, en dat menig karakter geknakt in plaats van gestevigd
werd. Als dat de vrucht is van het huidige systeem, dan
moeten wij er aan zien te ontkomen door het over een an-
deren boeg te gooien. Controle, degelijk en scherp, wil ik
behouden, maar ze niet noodeloos aanwenden waar ze 1nis­ ,
plaatst is. J
Onze eindexamens (en ook niet zelden de uitspraak van _ I