HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 728.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

á
18
den, en - de autoriteiten zijn alle met een tooverslag weg.
Hij kan dan feitelijk doen wat hij wil (ook niet goed, waar j
onze universiteiten zoo zachtjes aan tevens vakscholen en op-
· leidingscursussen voor Staatsexamens zijn geworden), en is
slechts aan een ,,nominaal" toezicht onderworpen. Is het niet
belachelijk, dat dezelfde man heden in de ,,autoriteiten ver-
komt" en morgen aan geene enkele gebonden is? Mag men
van eenig gezond verstand bij eene dergelijke regeling
spreken? Ik richt mij met deze vragen niet tot het gilde,
( maar tot den beschaafden burger; hij helpe aan deze toe-
t standen een einde maken, ten einde tot betere te komen.
· ,,De schrijver (nog wel eene z.g. autoriteit!) is daar mooi
aan het klappen uit de school geweest, en zal bij zijne af-
brekende kritiek heel wat stof doen opwaaien, dat niet zoo
spoedig weder rustigjes op de oude plaats komt te liggen",
hoor ik den lezer zeggen. Accoord! zoude ik willen ant-
woorden, met de opmerkingen: 10. dat ik niet als autoriteit
(daarom liet ik op den titel mijne betrekking weg) in de
eerste plaats heb willen spreken, al aanvaard ik ook als
inspecteur de gevolgen, maar eenvoudig als wel­ingelicht
staatsburger mijne meening heb willen zeggen; 20. dat ik,
om op hetzelfde terrein een ander gebouw te krijgen, wel
met afbreken moest beginnen, vóór ik kon gaan bouwen
(wat ook in dit vlugschrift zal gebeuren); dat dit wat stof
geeft, ontken ik niet, maar de stofzuiger (het gezond ver-
stand mijner lezers!) moge dit beperken tot zeer kleine
verhoudingen.
Ik wilde maar zeggen, en uit de historie aantoonen, dat
de verantwoordelijkheidszin bij het onderwijzend personeel
onzer lagere en middelbare scholen niet gekweekt, maar
stelselmatig onderdrukt is door de maatregelen, die men al
meer dan honderd jaren lang op het gebied der onderwijs-.
wetgeving heeft genomen. Het wordt tijd, dat daaraan een i`
einde komt. Hoe? Luister: Er is geen krachtiger middel I