HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 686.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

amy, M >___ M c _ _ ( . . . I. . ­ .. · ·~­~¥~~?#> (
E l
l . l
l
1
l
j 17
{ ·dat zoo menigeen, het hopelooze van dien strijdinziende, en A
( niet krachtig genoeg om toch vol te houden, dien strijd i
{ gaarne verlegd ziet naar het terrein, waarvan hij eigenlijk i
geweerd moest worden: het toelatingsexamen?
Geheel in den geest van de historie op dit
surplus van gebied is onze wetgeving. Er is niemand, die
controle doodt zóó ,,beopzienerd" wordt en zooveel ,,autori-
den mensch
Z6d€Iük_ teiten" heeft als de onderwijzer. In eene ge-
‘ meente b.v. Burgemeester en Wethouders, de
schoolcommissie (misschien nog een gemeentelijke inspec-
_ teur), waarnaast eenige sub-commissiën voor speciale vakken,
, en dan nog van wege het Rijk twee soorten van schoolop-
zieners en een inspecteur. Men wijze mij ééne categorie van
ambtenaren aan, die er zoovelen boven zich hebben. Ik acht
I het alleszins verklaarbaar, dat, vooral in kleine plaatsen,
* de onderwijzer zich ,,gedekt houdt", en -­ om strijd en
onaangenaamheden te vermijden - zooveel mogelijk zich
laat aanleunen. In elk geval: hij moet altijd klaar staan,
-om aan tal van menschen inlichtingen te geven, een kijkje
in zijne werkplaats te verschaffen, en zijne dienstvaardigheid
ten toon te spreiden. Neem nu eens aan, dat er onder de
autoriteiten zijn (dezen zijn ook menschenl), die uit groote
{ belangstelling (of uit heerschzucht) zich aan kleine machts-
overschrijdingen schuldig maken, dan heeft men met een
jl karaktervol man ,,de .poppen aan het dansen". `
Ik heb mijne meening willen zeggen, ook waar ik alle
hulde breng aan vele van die autoriteiten voor hunne groote
belangstelling in de volksontwikkeling; ik acht niet hen,
i maar het systeem verkeerd.
j Bij het M. O. is het niet veel anders. De 40~jarige, die
ug, - voor de klasse staat, heeft veel te veel ,,autoriteiten", die
'i in zijn belang en dat van het onderwijs op alles letten, ten
1 «einde de wet uit te voeren. Laat deze man hoogleeraar wor-
I `K. TEN BRUGGENCATE, De Eindexamens. 2
it
u