HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 752.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

, W . r- . er sá.§_f`~ W ~--»
a
(
i
1
E
16 u
(gelukkig niet bij allen) bij menigeen tot eene onderdanig- g
heid, zelfs kruiperigheid in vele gevallen, die aan zijne
zelfstandigheid en zijn vercmtwoordelü/cheidsgevoel groote {
afbreuk moest doen. Onder de overblijfselen van deze ge-
breken of tekorten zuchten wij nog. Ik meen niets dan de
zuivere waarheid, wanneer ik aanvoer, dat hier de oplossing
ligt van het raadsel, waarom de hoofden der scholen, die
voor het M. O. voorbereiden, niet algemeen met gejuich
hebben begroet den maatregel, om de toela­ 1
. Gebrek aan tingsexamens af te schaffen, en op hunne
l, verantwoorde-
Hjkheidsgêvoell rapporten den leerling al of niet toe te laten. ·
' Ik heb het uit hun eigen mond vernomen, dat ·
hun een toelatingsexamen (van 12­jarigen; waar bleef hier
de paedagoog?) aangenamer was dan admissie op een rap-
port: zij kregen dan geen gezeur met de ouders, en wdren "
vom de ve¢·dmfw00rdeZv,)'/s/zeid df': de leeraren moesten maar I
goed uit de oogen kijken. Dàt is de worm, die aan ons
onderwijsgebouw knaagt: gebrek aan verantwoordelijkheids-
zin, om maar niet in moeilijkheden te komen. Vooral in
kleine plaatsen, waar men elkaar kent, en de onderwijzer
zoo gemakkelijk kan worden benaderd, geldt dit in de ergste
mate. Een invloedrijke papa komt praten met den onder-
wijzer, en zcmi/ct (ik vraag geen excuus voor dit woord) in
het belang (?) van zijn kind zóólang, tot menig onderwijzer
zijne hand over het hart strijkt, en doet wat hij weet dat j
beter ongedaan ware gebleven. Er behoort een buitengewone '
moed toe, om in dergelijke gevallen ,,neen" te kunnen
zeggen, en dit verklaart, waarom zulke gevallen weinige
i zijn, en men over het algemeen een examen prefereert.
Vraag het aan instituteurs, hoe zij te worstelen hebben tegen ä
het onverstand van vaders (en moeders niet het minstl), die
met het wegnemen van hun kroost dreigen, als Jan nog een ij
jaar moet blijven zitten. Zelfs de goden strijden vergeefs ¥,
tegen de domheid; zal men het dan kwalijk kunnen nemen, I
Il,.
n