HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 690.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

·«,_5s c dn,. e.
1-1
Op enkele ,,pia vota" zal ik in den loop van mijne verdere
uiteenzetting misschien nog kunnen wijzen, maar - nog
eens: ze raken de eigenlijke kwestie niet, waarom het gaat, `
en die ik met hart en ziel zoude willen bepleiten, n.l.
DE AFSCHAFFING DER EINDEXAMENS.
De lezer zal een oogenblik van den schrik moeten beko-
men, en dat gun ik hem gaarne. Te dien einde zullen wij
eerst te zamen enkele vragen moeten beantwoorden, die als
i zoodanig een kalmeerenden invloed kunnen oefenen, en
~ verder enkele opmerkingen moeten maken, die ons aan het
schrikbeeld afschaffing moeten gewennen.
H De eerste vraag is deze: Meent gij niet met
De Op mij, dat eene veeljarige bekendheid met den
êxaminandush ge/malen jongen mensch van meer waarde is
dan een examen, dat, hoe serieus ook afge-
nomen, toch een examen blijft, vooral ook in dezen zin,
dat alleen de lcennis-inaatstaf mag worden aangelegd? De
ijver, de ernst, de toewijding, om maar niet meer te noe-
g men, zij juist doen iemand (ook met beperkte vermogens)
in het maatschappelijk leven slagen, waar de bekwamere
schipbreuk lijdt, ofso/zoon hij van de kennis genoeg, maar
omdat hij van het niet­examineerbare te min had. Zoo ja,
waarom moeten dan deze zij-kijkjes op den examinandus bij
de vraag (die toch eigenlijk deze is, of hij zich den voor-
bereidingstijd goed ten nutte heeft gemaakt, en niet, of hij
op een gegeven moment aan zekere positieve eischen van
kennis voldoet) naar zijn recht op een diploma verwaarloosd
worden, waar men in het buitengewoon gunstige geval ver-
keert, meer omtrent hem te weten dan ooit bij een gewoon
akte-examen omtrent een candidaat kan worden vernomen? 2
Maar - zelfs aangenomen, dat alléén de /cemzis­eiscl1en in Q
, aanmerking zoude behooren te komen, waarom ook bij het
T