HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 721.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.40 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

g,__,;§_"_,§‘­ .. .-... .A,.‘k< . ...4) . -..,.--,x.. .. .. , . . -<;-..,..ae,......` Y
. l
l
13 E
groeid. Niet ieder heeft verstand van onderwijs (al meent
_ hij het ook); voor de beoordeeling van mijn woord is dat
` V ook niet noodig. Ik spreek thans niet over zaken, die alléén i
den specialen vakmannen belang inboezemen. Ik richt mij
in deze vragen van maatschappelijken en zedelijken aard tot
den ontwikkelden burger, en vraag hem om een antwoord.
Hij kan als zoodanig, of ook als geroepen wetgever, onschat-
baar veel aan de vraagstukken doen, die ons om den wil
van het jonge Nederland ter harte moeten gaan. .
En thans ter zake.
Onze _
reglementen. De groote fout van ons thans vigeerend
eindexamenreglement is deze, dat er voor onze
li. b. s. dit reglement is. Hier verwacht ik critiek van vele
· zijden. De een wil dit, de ander dat er in gewijzigd zien,
en is overtuigd, dat het dan bijna volmaakt, althans on-
eindig beter zou zijn dan het bestaande. Ik veroorloof mij,
van meening met hen te verschillen. Gewoonlijk worden
zulke wijzigingen, schoon goed bedoeld, niet altijd voorge-
steld, nadat eerst een onderzoek is voorafgegaan over de"
mogelijke gevolgen, die zij zouden kunnen hebben. Zij, die
het hebben ineengezet, hebben dat wèl gedaan, en uren en
uren geconfereerd over hetgeen geschieden zou, zoo aan
veler wenschen werd tegemoet gekomen. Trouwens ­- de
wenschen zijn in den regel niet van právzcipicclcn aard;
eene 6 of eene 7 om vrijstelling te kunnen verkrijgen van
` een mondeling examen; aard der opgaven voor de verschil-
lende vakken, ze raken de kern der kwestie niet; zij mogen
dus als ,,pia vota" hunne waarde hebben, inderdaad acht
ik voor mij ze van ondergeschikt belang. Alléén ééne vraag
i vereischt beantwoording, als de eindexamens in hun tegen-
woordigen vorm blijven: Wat te doen met de extraneï, die
E overal vandaan komen waaien, de gemeenten (die toch voor
‘ lokalen moeten zorgen) veel zorg baren, financieele lasten
i opleggen, en zich verder ,,s’en fichent?"
·(