HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 741.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.40 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

o,..e§.I.¥" »
12
onderwerp, als niet in hoofdzaak ééne reden mij daartoe
genoopt had. Ieder beschaafd Nederlander weet, dat de Aan- i
of Ineenschakelingscommissie nagenoeg met haren veelom­
vattenden arbeid gereed is. Zij zal hare voorstellen doen
ook omtrent de maatregelen, die genomen moeten worden,
voordat de middelbare school of het gymnasium hunne
kweekelingen of aan de maatschappij of aan inrichtingen
van voortgezette studie zullen afstaan. En nu achtte ik het
niet ondienstig dat iemand, die zachtjes aan vergrijsd is in
j den dienst bij het lager, gymnasiaal en middelbaar onder-
l wijs, zich daarnaast (of zelfs daarvoor) laat hooren. Ik heb
‘ vrij wat ervaring kunnen opdoen; ik heb honderden vak-
mannen en ontwikkelde medemenschen gesproken, en uit
dat alles heeft zich eene vaste overtuiging gedistilleerd, die ·
tijd genoeg gehad heeft, rustig te bezinken. Deze overtuiging
moge niet door allen worden gedeeld, ze is in elk geval
geene ontleende, en heeft de (in veler oog misschien twijfel-
achtige, maar toch niet geheel weg te redeneeren) verdienste
van oorspronkelijk te zijn, althans in hare gevolgen.
Ik ben er sterk van overtuigd, dat ik dikwijls genood-
zaakt zal zijn, het persoonlijk element niet te onderdrukken
· in mijne (niettegenstaande al hare bedoelde objectiviteit)
natuurlijk subjectieve beschouwingen. Daarvoor roep ik de
toegevendheid mijner lezers in. Als zij van zoo goeden wille
zijn bij het doorbladeren als ik was bij het schrijven, kan
er iets goeds geboren worden. Vooral zoude ik wenschen, h
dat de ontwikkelde vader of moeder mij las. Wij raken zoo
moeilijk kwijt het ,,zunftmässige", dat vooral het gilde
schoolniannen (naar de populaire meening) kenmerkt; moge
de frissche adem van het gezond verstand der "outsiders" I
hier te hulp komen. Er is wel eens gezegd (en ik onthoud
1nij van eene beoordeeling der juistheid van de bewering), W
dat onze wettelijke bepalingen te ver staan van de practijk, I .
omdat ze te veel binnen vier muren zijn geboren en opge- f
,