HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 700.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

l
l
t
9 l
toewijding genoeg bezit om tot samenwerking te komen. j
t Ik heb nog niet eens willen spreken van l
‘ ` Debet der . . l
examens. veler absolute OI1g€SCllll{tl1€ld om examen te
doen, en dus eene zekere hoeveelheid parate
kennis op een gegeven moment bij de hand te hebben; ik
heb geheel onvermeld gelaten, dat hoofdpijn, ongesteldheid,
emoties in de verschillende families (verjaardagen van vader
of moeder, sterfgevallen, enz.) zelfs de goede candidaten
zóödanig kunnen influenceeren, dat er van hun examen veel
minder terecht komt dan mocht worden verwacht; ik heb
hierbij geheel het zwijgen opgelegd aan mijne overtuiging,
dat het voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van velen
onzer kinderen verkeerd is, hen eenige dagen in een toe-
stand van spanning te houden, die o. a. veel van het zenuw-
leven eischt, al zoude men terecht kunnen beweren, dat
deze factoren nog wèl zooveel waarde hebben als de vroeger
genoemde bezwaren. Zij behooren tot ,,ce qu’on ne voit
pas", en ik meen, dat ,,ce qu’on voit" al erg genoeg is.
De Eind- Eigenlük beschouw ik dit alles nog slechts
examens. als eene inleiding tot mijn hoofdonderwerp:
De Eindexamens. Ieder weet, welke examens _
men onder dezen naam verstaat, en ik kan mij dus van
eene nadere definitie ontslagen achten. Alléén wensch ik op
E te merken, dat - al zal ik voornamelijk handelen over de
Eindexamens der hoogere burgerscholen, die der gymnasia
(al worden zij bijna niet afzonderlijk besproken) wel degelijk
mede bedoeld zijn. Het zal vanzelf wel blijken, waar ik tot
mijne voorstellen kom, die afschaffing van deze examens ten
doei hebben, in hoeverre beide categorieën onder die afschaf»
fing zouden lijden, of er van zouden profiteeren, al naar
men deze zaak uit een zuiver kennis­oogpunt (wetenschap-
peltïic oogpunt is m. i. veel te weidschl) of uit een meer
{ algemeen menschelijk­maatschappelijk en zedelijk oogpunt
g bekijkt.