HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 717.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

8
dwongen door het feit, dat in de genoemde brochure on-
geveer hetzelfde al vóór zes _y`cw·mz is bepleit, maar nergens I.
toegepast. Afschaffing is beter dan behoud in dezen vorm.
Het is niet onmogelijk, dat een enkele bij afschaffing er
, door glipt, omdat de opleidingsschool met wat geflatteerde
. cijfers voor den dag kwam, maar dit nadeel beteekent niets
in vergelijking met de onbillijkheden, die het gevolg zijn
van onze tegenwoordige toelatingsexamens, welke bovendien
‘, de voorbereidende scholen in eene richting dwingen, welke
het haar onmogelijk maakt, aan den eersten paedagogischen
` eisch van alle goed onderwijs te voldoen, n.l. rustig en
l . zonder overhaasting te arbeiden aan de omfbolszfcring der
leerlingen door middel van eene onderwijsstof, die voor kin-
deren van 6-12 jaar geschikt mag worden geacht. - Dit,
wat de toelating tot de eerste klasse betreft. Met die tot de
hoogere klassen staat het niet beter. Ook hier nog te weinig
voeling met de opleiders dezer jongens en meisjes. Het is
niet genoeg, dat men een rapport in handen krijgt van
j, hunne vorderingen, om er dan lustig op los te examinee-
gj ren, en aan dit rapport alléén waarde toe te kennen, ingeval
het mocht kloppen met de op grond van het examen toege-
j kende cijfers. Billük tegenover de examinandi is het, zoo
men hen vraagt, (en ik meen, dit steeds te hebben gedaan)
wat en hoe zij totnutoe gewerkt hebben, d. vv. z. men be- E
pale zich tot vragen over zaken, die zij gehad hebben, en
jj verlange van den voorbereidenden collega of van den leerling
eene opgave daaromtrent. Dat toch zoudt gijzelf verlangen,
zoo men uw leerling examineerde. Waarom dan ditzelfde
niet gedaan tegenover uw ambtgenoot? Het bezwaar, dat
zoo’11 ventje de stof op eenigszins andere wijze gehad heeft
dan gij zoudt wenschen, mag niet wegen. Eene ruim 25-
jarige ervaring heeft mij geleerd, dat dit bezwaar geleidelijk
in de klasse wordt verminderd, om na eenige maanden {
geheel. te verdwijnen, zoo de leeraar lust en de leerling