HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 720.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

,,,1,, U, ,_ `, . V ., .. . __. , . I,- i .. , ._ , _ _. in .. W- .M»,. ;;.-aT......¤..
j J
1
7 l
[
l king van sommige dezer de geestigheid en den lachlust mijner
jj lezers op te wekken. Wat dunkt U van deze schriftelijke vraag I
naar woordverklaring aan 12-jarigen: ,,VVat is een ilesschen- r H
T trekker?" Een aardig jongetje wist daarop een antwoord:
¥ ,,Een zuigeling". - Waartoe zou ik doorgaan? Ik houd er
I niet van ,,d’enfoncer une porte ouverte", en men maakt
E een betoog slechts zwakker door eene opeenstapeling van
` voorbeelden, waarbij de eigenlijke kern op den achter-
, grond geraakt. Nu weet ik heel goed, dat de meerderheid
« onzer leeraren flinke en knappe mannen zijn, tot zulke
! domheden niet in staat, maar waarom laat men in de prac-
! tijk de onpractische en onervaren minderheid dan haar gang
ï gaan? Reeds in 1903 werd er in eene brochureï) op gewe-
s i zen, hoe onverantwoordelijk de wijze is, waarop nog altijd
E die opgaven in de wereld komen. Het schijnt wel, of er
[ grootere belangen zijn, die de menschen voor deze allerge-
wichtigste zaken de oogen doen sluiten. Wij zijn zóó ver-
§ stelseld en ,,vertraditioneeld", dat het gezond verstand zich
W zelfs niet meer doet gelden, waar zijne toepassing in een
oogwenk een anderen toestand zou kunnen scheppen. Als de
directeuren der scholen - als voorzitters der examineerende
, leeraren - eenvoudig dezen bijeenriepen, en het op te
j geven werk in eene voorbereidende vergadering tot een
j punt van onderzoek en discussie maakten (dat geschiedt
immers in elke eXamencommissie?), dan zouden de erger-
lijke domheden door het gezond verstand der meesten uit
die opgaven worden gewied. Maar - waar wordt zulk een
eenvoudig middel toegepast? Is men zóó bang, zich de vin-
gers te branden'? Of meent men, dat de leeraren niet in
staat zouden zijn, opgaven voor 12­jarigen te beoordeelen,
p ook al behooren die niet tot hun onderwijsobject? Het is
te onnoozel, om het te gelooven, al word ik daartoe ge-
1) Schoolstrijd en Onderwijswetgeving (bu J. B. WV0lters), p. 46 tf.
.2