HomePer exprestrein... achteruit!Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 30.58 MB

om naar eigen behoefte de belastingen te heffen, waarin het begin=
sel van draagkracht het meest tot benadering komt, zij bij de
Nederlandsche gemeenten een zoo sterk verzet zou hebben gevona
den, dat dit in de Tweede Kamer voor haar zou hebben geleid tot
een échec.
Een Nederlandsch Minister van Financiën heeft in het jaar
' 1920 wijziging willen brengen in de gemeentelijke inkomstena
belasting, die voor de Nederlandsche gemeenten onaannemelijk
was.
In April 1920 werd in een ontwerp voor verruiming van het
gemeentelijke belastinggebied, dat toen aanhangig was, een wijzi=
ging voorgesteld om de bevoegdheid der gemeentebesturen tot het
heffen van een eigen plaatselijke directe belasting naar het in=
komen te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen de
I bevoegdheid tot het heffen van opcenten op de Rijksainkomstem
» belasting en vermogensbelasting tot een maximum van 100 pCt.
De vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van negen
l gemeenten van ons land, die toen meer dan 50.000 inwoners
hadden, Amsterdam, Rotterdam, ’s=Gravenhage, Utrecht, Haara
. lem, Leiden, Dordrecht, Arnhem en Nijmegen, zonden toen in
vereeniging met de gemeentebesturen van Groningen en Tilburg,
met het bestuur van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeena
ten, een adres aan de Tweede Kamer der Staten;Generaal, waarbij
getracht werd aan te toonen, dat aanneming van het aldus
gewijzigde wetsontwerp ernstig moest worden ontraden. De negen
gemeenten toonden aan, dat voor het dekken harer uitgaven
100 opcenten niet zouden reiken. Zij hadden er noodig ondera
scheidenlijk: 240, 230, 158, 312, 209, 292, 325, 294 en 200. Het wetsa
ontwerp met dezen aanval op de eigen inkomstenbelasting van
é de gemeenten is geen wet geworden. Evenwel blijkt thans, dat de
| gedachte om aan de gemeenten haar eigen inkomstenbelasting te
L ontnemen, bij het Departement van Financiën is blijven voorta
l leven. De Regeering van 1928 komt ook met een voorstel om aan
de gemeenten haar eigen inkomstenbelasting te ontnemen. Doch
l zij begreep wel, dat, wanneer dit voorstel zonder meer ware
[ ingediend, het lot er van weinig gunstiger zou zijn geweest dan dat
è van de hervorming van de gemeentefinanciën, die de Regeering
{ in 1920 had willen tot stand brengen. De Regeering van 1928 hulde
§ haar voornemen om den gemeenten haar eigen inkomstenbelasting
te ontnemen in een mantel. Het is een wijde mantel, waaronder
, een of ander min of meer verborgen is.
ä Die wijde mantel bedekt het wapen, dat op de uitbreiding der
ë gemeentelijke bemoeiïngen is gericht. Sommigen zien het wapen
F en waarschuwen. Maar de omstanders zeggen: wat maakt die
{1 man het zich druk. Het loopt met die aantasting van de gemeentea
E 7
l