HomePer exprestrein... achteruit!Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 604.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 30.58 MB

·t‘ Wij zijn niet blind, het blijkt uit de rede, voor de voordeelen
die de Wet aan vele gemeenten brengt, in den vorm van ge1de¤
*¤ lijke uitkeeringen, in een omvang, welke die gemeenten voor een
W aantal jaren in geldelijk bevredigende positie zullen brengen.
$‘ Doch wij hebben ook aangewezen, hoe de Wet - ook in de ge;
dachte van de ontwerpers neêrgelegd in de instelling van het
VC Gemeentefonds - dit volledig had kunnen doen zonder het
W Nederlandsche gemeentelijke belastingstelsel, op het beginsel van
lf draagkracht gebouwd, te ontwrichten. Indien dit ware geschied,
H dan ware de Nederlandsche wetgeving een groote stap vooruit
F1 gebracht. Nu echter is, welbewust, aan het Nederlandsche ge¢
F1 meenteleven, een zware slag toegebracht.
·‘ In de brochure zijn op eenige plaatsen enkele regels uit de
l= Kamerrede weggelaten, wijl die voor den lezer die de gewisselde
Kamerstukken niet kent, onduidelijk moesten wezen. Aan het
F betoog is echter in het geheel niets veranderd.
= Wij hopen, dat het betoog den lezer zal overtuigen, dat deze
1 Wet ingrijpend moet worden gewijzigd, in het aangewezen belang
l van het gemeentelijke leven, zóódrà onze politieke macht daartoe
• reikt.
j F. M. WIBAUT.
I 5
êl