HomePer exprestrein... achteruit!Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 951.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 30.58 MB

op alle onderdeelen te overwegen, heeft het ons dus niet ont=
broken.
En thans, na dit alles, nu het wetsontwerp wet is geworden, zien
wij geen kans ons oordeel over de strekking dezer wet beter
uit te drukken dan in den titel ook dezer brochure: ,,Per expres;
trein achteruit!".
De aangenomen wet is naar onze overtuiging, de slechtste wet
die in onze herinnering in het Nederlandsche parlement is tot
stand gekomen. Wij schamen ons niet te verklaren, op gevaar af
voor ,,wereldvreemd" of ,,naïef" te worden gehouden, dat, indien
wij drie maanden voor de indiening van het wetsontwerp, den
preciesen inhoud hadden gekend, wij het voor onmogelijk zouden
hebben gehouden dat zulk een ontwerp, met de tijdens de behan=
deling aangebrachte wijzigingen, wet zou zijn geworden! Aan=
genomen in de Tweede Kamer ,,zonder hoofdelijke stemming".
Toen het aldus bejegende wetsontwerp in de Eerste Kamer
zou komen, wisten we tevoren dat een groot deel der sociaal=
democratische leden er zijn stem aan zou geven. Zoo ontstond
bij ons het verlangen om in een rede, die het karakter had van
,,getuigen", vast te leggen op welke motieven wij het wetsontwerp
verderfelijk achtten voor de verdere ontwikkeling van het gea
meentelijk leven in Nederland. Een ontwikkeling, die ons lief
is boven veel anders ook belangrijks. Een ontwikkeling, die ons
als sociaaldemocraat sterker dan veel anders ter harte gaat. Een
ontwikkeling, immers, waarop de sociaaldemocratische gemeente;
politiek bij uitnemendheid gericht moet zijn, wijl immers de
Gemeente - de maatschappelijke ontwikkeling in alle landen
gaat in die richting - hoe langer hoe meer het orgaan wordt voor
collectieve voorziening in behoeften der arbeidersklasse, die in
het kapitalisme niet tot voldoende individueele verzorging kunnen
komen.
Nadat wij onze Kamerrede hadden gehouden, kwamen wij tot
de opvatting, dat het goed zou zijn, indien zij in den vorm eener
brochure onder het bereik kon komen van partijgenooten, voor
wie de Handelingen van de Eerste Kamer geen dagelijksche
lectuur zijn.
Immers, wij hebben in die rede uiteengezet aan welke eischen
financieel gemeentebeheer in onzen tijd moet kunnen voldoen;
welke wettelijke bevoegdheden de gemeenten dienen te bezitten
om in dit opzicht haar taak te vervullen; aan welke verminking
der in Nederland van oudsher bestaande gemeentelijke bevoegda .
heden de nieuwe wet zich schuldig maakt; welke gevolgen van
dezen fellen aanslag op het gemeentelijke leven op den duur zijn
te vreezen. Ook hebben wij getracht een verklaring te geven hoe
het mogelijk was dat zulk een wet tot stand kwam.
4
êl