HomePer exprestrein... achteruit!Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 30.58 MB

" a
L
E
1 VOORREDE.
Toen in het najaar van 1928 het Wetsontwerp verscheen tot
1 ,,Herziening van de Financieele Verhouding tusschen Rijk en
Gemeenten", hebben wij in Het Volk in een klein artikeltje den
i indruk weêrgegeven, die voorloopige kennismaking van dit wets=
Y ontwerp bij ons wekte. Het kleine artikeltje droeg den titel:
* ,,Per exprestrein achteruit!"
Er zijn toen verscheidene partijgenooten geweest, die ons van
" haastige oppervlakkigheid, in elk geval van ongeoorloofde een¤
‘ zijdigheid beschuldigden. Het wetsontwerp, betoogden ze, bevatte
toch zooveel goeds. Werd het aangenomen, dan zou de financieele
; positie van een groot aantal gemeenten belangrijk beter worden.
. Het wetsontwerp, zeiden ze, bracht voor vele gemeenten redding
Q uit nijpenden financieelen nood. En waar het zoo stond, leek het
ä toch roekeloos de strekking van dit wetsontwerp te karakterie
_ seeren met de woorden: ,,Per exprestrein achteruit!".
E Sedert wij ons artikeltje onder dezen vermetelen titel schreven,
‘ hebben wij veel werk aan het wetsontwerp gewijd.
Q Wij schreven een reeks artikelen er over in Het Volk. Wij
J gaven aan deze artikelen uitbreiding in een uitvoerige beschouwing
in De Socialistische Gids. Wij bewerkten deze beschouwing tot
een brochure: ,,De Financieele Verhouding tusschen Rijk en
Gemeenten". Wij beraadslaagden uitvoerig over het ontwerp in
l een Commissie, ingesteld door ons Partijbestuur en samengesteld
` uit partijgenooten, bestuursleden van de Vereeniging van Sociaal¤
1 democratische Gemeenteraadsleden, leden van de Fracties van
· Tweede Kamer en Eerste Kamer, leden van het Partijbestuur enz.
l Op een drukbezochte vergadering van de ,,Vereeniging van
* Sociaaldemocratische Gemeenteraadsleden", bezocht ook door een
aantal onzer leden van Tweede Kamer en Eerste Kamer, gaven
g wij een inleiding over het onderwerp. Wij hadden daarbij de vole
doening eene door ons verdedigde resolutie, die het wetsontwerp
scherp veroordeelde, na een enkele door ons aanvaarde amendee=
1 ring, met algemeene stemmen aangenomen te zien. Sedert waren
wij nog lid van een Commissie, samengesteld door het bestuur van
« de ,,Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten", die zich met
Q het ontwerpen van voor te stellen wijzigingen in het wetsontwerp
’ bezighield. Wij schreven ook nog over het wetsontwerp in een
§ paar weekbladen. Op 10 Juli 1929, toen het wetsontwerp bij de
{ Eerste Kamer in behandeling kwam, hebben wij ons oordeel over
het wetsontwerp uiteengezet. Op 12 Juli 1929 is het door dit
' college aangenomen met slechts vier stemmen tegen, alle vier van
I sociaaldemocratische leden.
I Aan gelegenheid om het voor en het tegen van het wetsontwerp
4
j 3
I
i
, I