HomePer exprestrein... achteruit!Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 30.58 MB

die de draagkracht het best benadert, die naar ons oordeel aan g
de gemeente moest verblijven. Alles wat de Regeering hiervan
zegt in haar Memorie van Antwoord, om te betoogen, dat dit
maar in enkele landen bestaat, is juist, maar doet niet ter zake. ‘
Vant het zijn twee afzonderlijke vragen of in landen, waar de
gemeente in verbruiksbelastingen is vastgegroeid, zooals in {
Frankrijk, een eigen gemeentelijke inkomstenbelasting zal wor;
den geëischt en ingevoerd, dan wel of in een land, zooals Nedera {
land, waar de eigen gemeentelijke inkomstenbelasting langen tijd Y
de grondslag is geweest, waarop het gemeentelijke financieele
beheer was gebouwd, zulk een grondslag zal worden weggehakt.
De Regeering vat het op als ,,een lofsprak op het element van f
rekbaarheid, dat in de vrije opcentenheffing op de personeele `
belasting ook voortaan hier te lande zal zijn gelegen", wanneer ’
wij vastgesteld hebben, dat in Frankrijk vele gemeenten een groot g
decl van haar inkomsten heffen uit opeenten op Rijksverterings=
belastingen en vrij zijn in het bepalen van het bedrag dier opa `
centen. Dit heeft echter niets van een lofspraak op het nieuwe ·
stelsel der Regeering. Onze opmerkingen in het algemeene verslag °
bevatten geen woord van lof op het Fransche gemeentelijke
belastingstelsel. VVij vinden het verouderd en slecht, maar het
blijkt nog gedragen te worden door de opvattingen van de meer= l
derheid der bevolking. Indien wij dus van dit stelsel de rekbaav
heid hebben geprezen, geeft het de Regeering geen enkel recht
o1n hieruit op te maken, dat wij dan ook zouden moeten goed= *
keuren het feit, dat zij het element van draagkracht in het Neder¤ ,
landsche gemeentelijke belastingstelsel sterk vermindert en het i
element van verhoogde heffing van voor de groote massa nood= l
zakelijke verteringen, zooals huurwaarde, daarvoor in de plaats ,
treedt. Evenmin als wij het belastingstelsel van Frankrijk geprezen
hebben, hebben wij geprezen de voornaamste heffing van Engea i
land, de ,,rate" en de ,,property taxe" van de Vereenigde Staten 5
van Amerika. Ook deze hebben wij uitsluitend vermeld als voor f
dit land klaarblijkelijk nog bruikbare element van rekbaarheid, á
waaruit evenmin als voor Frankrijk volgt, dat een verhooging van
de belasting van huurwaarde, die in het stelsel der Regeering ligt, Z
voor ons land aannemelijk zou zijn ter vervanging van het immers
uit een oogpunt van benadering der draagkracht zooveel betere
element van progressieve inkomstenbelasting. ,
Uit het aangehaalde artikel uit de hier besproken en met alge= §
meene stemmen in de beschreven vergadering aangenomen resolu= g
tie blijkt, dat het vooral ging om het behoud van de bevoegdheid
der Nederlandsche gemeenten om in haar inkomsten te voorzien
op grondslagen, die niet rechtstreeks ingaan tegen de toepassing F
van benadering van de draagkracht bij de heffing. ‘
28
l