HomePer exprestrein... achteruit!Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 30.58 MB

`I
l
E Ook spreekt de Regeering uit, dat dit wetsontwerp duurzaam
(B zal zijn. Dus toch een grondwet?
ic Wij echter zien als alternatief: of de maatschappelijke ontwika
keling, die tot uitbreiding van de gemeentelijke bemoeiïngen leidt
Br op dit oogenblik in vrijwel alle landen, die in het moderne leven
gi staan, zal voor Nederland niet werkzaam blijven, of de Nedera
_ ' W landsche gemeenten zullen de kluisters, waarin dit wetsontwerp
haar op den duur gaat sluiten, moeten verbreken. Zoo weifelen
J wij niet in de verklaring, dat de Regeering zich vergist, wanneer
zij zegt, dat de strijd om de financieele verhouding met dit wetsa
zt ontwerp zal zijn beëindigd. Deze strijd zal enkel veranderen van
te naam. Het zal worden een strijd door de gemeenten tot herovering
Id van de autonomie in het financieele beheer, die haar door deze
‘ t . Regeering is ontnomen. De strijd zal worden gestreden tot het
EC é doel is bereikt, tot de Nederlandsche gemeenten weer de zelfa
beslissing over de noodzakelijke uitgaven en over de meest dien;
J stige middelen, binnen de grenzen der wet, om die uitgaven te
§ dekken, zullen hebben heroverd; een zelfbeslissing, die voor elk
E l modern gemeentelijk leven onmisbaar is. Wij zullen het ons als
T ' een eer rekenen in dien strijd aandeel te nemen. De Regeering
moet niet de illusie hebben, dat wij daarin alleen zullen staan.
. V ant aan de voorstanders van ontplooiing van het gemeentelijke
H leven, die zich tegen deze wet niet verzetten, wordt deze toch
6 . slechts opgedrongen. Hoe langer hoe meer zullen zij de wet voelen
C als een last voor het gemeentelijke leven en zij zullen dien last
;’ l trachten af te wentelen. Dat zal niet zijn hunkeren naar de
. ‘ vleeschpotten van de afgeschafte gemeentelijke inkomstena
te i belasting.
te ‘ De Regeering weet zeer wel, dat ook voor ons nog wel een
ä 3 andere oplossing mogelijk zou zijn geweest.
Y In een vergadering van sociaalademocratische gemeenteraadsa
1. { leden, waar wij over deze wet hebben gesproken en waar ook
lr J verscheidene sociaalademokratische leden van de Tweede Kamer
lt V; tegenwoordig waren, is eenstemmig een resolutie aangenomen,
J waarvan punt 1 den wensch uitspreekt, dat in het wetsontwerp
· verscheidene wijzigingen zullen worden aangebracht. De eerste
t wijziging werd als volgt omschreven:
1 Aan de gemeenten moet de bevoegdheid worden gegeven, om naar haar keuze,
r L hetzij een eigen inkomstenbelasting, hetzij een door haar zelf te bepalen aantal
, opcenten op de gemeentefondsbelasting te heffen.
F De Regeering weet uit deze uitspraak, dat het niet uitsluitend
1 ging om het behoud van de eigen inkomstenbelasting. Zeker, de
° eigen gemeentelijke inkomstenbelasting, in Nederland historisch
_ gegroeid, is een vorm van toepassing van gemeentelijke heffing,
27