HomePer exprestrein... achteruit!Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 972.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 30.58 MB

ël
. J
,,gemeentelijke solidariteitsgedachte" geen groote verhouding kan 5
aannemen, wanneer zij enkel buiten de gemeentelijke kringen zou
moeten bestaan. Zij moet zeker ook binnen de gemeentelijke
kringen worden gekoesterd. Wij meenen zelfs, dat, wanneer de E
gemeentelijke solidariteitsgedaehte niet binnen de kringen der
eigen gemeente is gegroeid, het dan vrijwel utopisch lijkt, aan=
vaarding van die gemeentelijke solidariteitsgedachte te verwach= i
ten buiten de gemeentelijke kringen. Daarom bevreemdt ons een q
geestesgesteldheid van een Regeering, die als verdediging van haar .
stelsel van belastingregeling het woord gemeentelijke solidariteits=
gedachte te pas brengt, terwijl metterdaad haar stelsel vernietigt i
in de gemeentelijke heffing het element, dat het meest geschikt
is om de gemeentelijke solidariteitsgedachte te kweeken en te
doen groeien, het element van benadering van draagkracht, gelegd [
in de progressieve gemeentelijke inkomstenbelasting. Het blijkt .
wel, dat woorden niet voor ieder, die ze gebruikt, dezelfde
beteekenis hebben.
DE WET ZAL WELDRA VOOR VELE NEDERLANDSCHE
GEMEEN TEN ONHOUDBAAR WORDEN. ZIJ DWINGT
TOT NIEUWEN STRIJD.
Welke zijn nu de verwachtingen van de Regeering ten opzichte
van de beteekenis van dit wetsontwerp. Op bladz. 10 van de L
Memorie van Antwoord, slot van §3, ,,de strekking van het wetsa i
ontwerp", schrijft zij: _ r
Niet alleen in de eerstvolgende jaren, maar ook daarna, zal de normale g
ontwikkeling van het gemeentelijke leven worden bevorderd, doordat de gemeente ?
aan een normale belastingheffing gebonden is en de abnormale overbelasting, .
welke de grooten uitdrijft en de kleinen uitmergelt, wettelijk en duurzaam is E
afgesneden.
De strijd om de financieele verhouding zal met dit wetsontwerp zijn beëindigd. E
Dat hij binnen korten tijd zal herleven, omdat velen zullen terughunkeren naar i
de vleeschpotten van de afgeschafte gemeentelijke inkomstenbelasting, wordt .
door de ondergeteekenden niet verwacht.
Deze uitspraken zijn van een blijde vrijmoedigheid.
Door ons betoog is aangetoond, dat het wetsontwerp, wet
geworden, voor vele gemeenten na een kort of iets langer aantal §
jaren een drukkend keurslijf zal worden. De eenigen, die er door ?
zullen kunnen zijn gediend, zullen zijn de groep ,,contribuabelen",
die zich onder de hooge goedkeuring dezer Regeering steeds naar
alle kracht hebben verzet tegen belasting, op redelijke grondslagen
van draagkracht gebouwd. Zoo heeft iedere Regeering haar vol¤
doening!
26