HomePer exprestrein... achteruit!Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 956.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 30.58 MB

er algemeene oorzaken zijn die in alle landen de gemeenten
dwingen om zich aan de zorg voor het openbare leven in een elk
jaar toenemende mate te wijden'? Is de Regeering bereid te ont¤ ·
kennen, dat de internationale oorzaken voor dit internationale
verschijnsel hierin liggen, dat de moderne gemeente is geworden
het middelpunt, waar het geheele leven van den modernen mensch
tot uiting komt? Indien de Regeering ontkent, dat de gemeente
is geworden in de laatste halve eeuw en met elk jaar meer wordt:
,,het orgaan voor samenwerking tusschen de menschen om in een
groot en groeiend aantal gemeenschappelijke behoeften te voor;
zien", laat zij dan haar ontkenning met haar feiten staven.
En indien de Regeering die ontwikkeling niet kan ontkennen,
gebaseerd op haar feiten, dan staat zij schuldig aan het vergrijp,
dat zij, door den gemeenten de bewegingsvrijheid te ontnemen
in het vinden langs democratischen weg door zelf gekozen bestuur
van middelen tot dekking der uitgaven, stijgende uitgaven, die
van deze ontwikkeling het gevolg moeten zijn, poogt in te gaan
tegen de maatschappelijke ontwikkeling. Indien de Regeering
tegen het voortschrijden van deze maatschappelijke ontwikkeling '
geen feiten kan stellen, dan handhaven wij ons betoog, dat die
er is, en wanneer die er is, dan gaat het er om aan de gemeenten
de middelen te verschaffen, wat nog iets anders is dan haar de
middelen te ontnemen die zij had, om aan die ontwikkeling naar
eigen goedvinden volle gelegenheid te bieden. De Regeering doet
het andere.
Het zal, zegt zij, met die maatschappelijke ontwikkeling zoo’n
vaart niet loopen. En intusschen jammert zij over overbelasting
der welgestelden en prikkelt zij de belastingbetalers om met
haar te jammeren over overbelasting van welgestelden, naarmate
de onafwijsbare maatschappelijke ontwikkeling alle gemeente,
besturen dwingt, het eene veel vroeger dan het andere, maar op
den duur alle besturen van gemeenten van zekeren omvang in alle
landen, meer geld voor collectieve voorzieningen aan te wenden,
dus hoogere belastingheffing toe te passen.
Het is niet zeker, dat de Nederlandsche Regeering er met het
wetsontwerp in slaagt om in Nederland deze maatschappelijke
ontwikkeling tegen te houden.
Het komt nog wel eens voor, dat Staatslieden, die dit pogen,
niet slagen. Er is een verhaal van een vrouwtje, dat aan de kust
woonde en bij hooge getijen last had, dat de vloed haar hutje
overstroomde. Zij poogde dan met een bezem het water te
keeren, want zij hield haar hut liever droog. Aan dit vrouwtje
herinnert deze Regeering. Zij vreest, dat, wanneer het gemeente;
lijke leven zich verder ontwikkelt, wanneer de gemeentelijke
bemoeiïngen zich verder uitbreiden, er ,,overbelasting" zou
20