HomePer exprestrein... achteruit!Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 929.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 30.58 MB

de middelen te vinden. Beperking is te zwak gezegd. Er
zullen een aantal gemeenten zijn, die, wanneer zij de heffing `
van 80 opcenten op de fondsbelasting hebben bereikt, onmoge=
lijk kunnen overgaan tot belangrijke verhooging der opbrengst
van de personeele belasting. Het is voor niemand mogelijk van
te voren te zeggen, hoeveel gemeenten dat zullen zijn. Deze
mogelijkheid wordt voor elke gemeente afzonderlijk beslist door
haar economische samenstelling, door de inkomstenverdeeling,
door de woongewoonten, door de huurverhoudingen, enz., enz.
Maar dit wetsontwerp stelt voor alle gemeenten vast, dat die
verhooging mogelijk moet zijn. Immers, die verhooging wordt
in vele gevallen de sluitpost op de begrooting. Hebben wij hier
te doen met iets anders dan met een weloverwogen methode
om de gemeentelijke uitgaven te begrenzen, om de uitbreiding
van de gemeentelijke bemoeiïngen tegen te gaan? Wie vandaag
nog niet gelooft, dat wij hier met een bewuste poging hebben
te doen, zal het over een zeker aantal jaren wèl gelooven. Het
oordeel over de wet, die de Kamer gaat aannemen, zal op dit
punt na eenige jaren anders zijn dan het thans voor velen der
voorstemmers is.
Zesde punt van aanklacht.
Door de poging om verdere ontplooiing van het gemeentelijke
leven te beperken, gaat de wet tegen de maatschappelijke ont:
wikkeling in.
Slaagt de Regeering in deze beperking, dan gaat zij tegen de
maatschappelijke ontwikkeling in. Naarmate zij slaagt veroore
zaakt zij maatschappelijken achteruitgang van het gemeentelijke
leven in Nederland.
Het is een niet gewaagde stelling, dat de gemeenten hoe langer
‘ hoe meer worden het aangewezen orgaan om in een aantal collece
tieve behoeften der ingezetenen te voorzien. Dit is niet enkel in
Nederland het geval. Het is waar te nemen in alle landen, die
staan in de moderne ontwikkeling. Het is niet erg belangrijk of
deze Regeering, indien deze ontwikkeling er niet was, ze zou
uitgevonden hebben. Wij zijn op dit punt niet vrij van twijfel.
· Maar wij stellen, dat de waarneming van de feiten op zich zelf
er op wijst, dat die ontwikkeling in vollen gang is. Indien wij eens
naast elkaar konden leggen de begrootingen van 5 groote gemeena
ten in de verschillende landen van Europa en in de Vereenigde
Staten van Noord¢Amerika, over de laatste 15 jaar, dan zou
blijken, dat die sterke ontwikkeling tot uitbreiding der gemeentea
lijke bemoeiïngen er is. Die uitgebreide documentatie hebben wij
18