HomePer exprestrein... achteruit!Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 30.58 MB

de heffing dcr fondsbclasting, zelfs met 80 opccntcn daarop, cen aanmerkelijk
lagcrcn druk voor dc contribuabelen zal bctcckcncn dan dc tot dusver gchcvcn
’ gemccntclijkc inkomstenbelasting, zoodat voor dc gcmccntc ccnigc ruimte zal
blijvcn bestaan, zich uit de tocgclatcn heffingen nieuwe middelen tc verschaffen,
à zondcr dat ook maar van vcrrc de vrocgcrc overbelasting weer zal intreden.
r• Wij wagen ons niet er aan de bewering te toetsen of in bijna
’ elke dier gemeenten de heffing der fondsbelasting, zelfs met
80 opcenten er op, een aanmerkelijk verminderde druk voor de
·* contribuabelen zal beteekenen. Met prof. De Vries zijn wij van
{ meening, dat de precieze werking van het fonds ,,nog in den
1 schoot der goden ligt verborgen".
3 Wij gaan er nu niet op in, of zulk een toestand zelfs bij de
‘ indiening, om nog niet te spreken van de behandeling van dit
V wetsontwerp, toelaatbaar mocht worden geacht. Wij constateeren
1 alleen het feit, doch wij constateeren daarnaast, dat ook in deze
ë passus de Regeering de gemeenten drijft tot het heffen van op¢
9 centen op de personeele belasting. Weer een aanval dus op de
‘ vrijheid der gemeenten om in de belastingen, die de Gemeentewet
5 te harer beschikking stelt, haar eigen keus te doen. Haar keus, niet
I beheerscht door willekeur, maar beheerscht door bijzondere locale
5 kennis van de economische gesteldheid der contribuabelen. Weer
i een drijven dus om, waar de eigen inkomstenbelasting der
= gemeenten is afgeschaft, ook de heffing van opcenten op de
J nieuwe Rijksinkomstenbelasting zoo laag mogelijk te houden. Zoo
; laag mogelijk, omdat het inkomstenbelasting is. Toch moet de
J Regeering van de wenschelijkheid niet enkel van belijding van
J het beginsel van heffing naar draagkracht, maar ook van de
t wenschelijkheid van de toepassing van dit beginsel wel eens
t hebben gehoord.
1 In dit citaat dreigt de Regeering ons weer met het afschrika
F wekkende beeld, dat de vroegere overbelasting weer zou intreden,
= wanneer de door haar thans aangebrachte beperkingen niet onta
? stonden.
Het is noodig bij het begrip ,,overbelasting", een woord, door
ï de Regeering met zekeren wellust gebruikt, even stil te staan.
Wat is eigenlijk overbelasting? Indien een Rijkswet den aard
t der belastingen en de grondslagen van heffing heeft vastgesteld
1 en daarbij, zooals de Nederlandsche wetgever, niet met volledig
r succes, maar dan toch met matig succes er in geslaagd was om
= het stelsel als geheel te doen naderen tot de toepassing van
ä het beginsel van belasting naar draagkracht, bij welke hoogte
; van een belasting naar draagkracht kan men dan van overbelasa
, ting spreken? Men kan er zeer spoedig van spreken, wanneer
1 men op het standpunt staat, dat vele gemeentebesturen sedert
I de invoering van het algemeen kiesrecht eigenlijk niet veel
15