HomePer exprestrein... achteruit!Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 952.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 30.58 MB

Vierde punt van aanklacht:
De wet wil de welgestelden tegen ,,overbelasting" beschermen,
doch stelt er de niezäwelgestelden aan bloot.
Wijl ruime toepassing van dit middel (sterke verhooging van de
opbrengst der personeele belasting) niet verwacht kan worden,
verschaft het bestaan op papier van dit middel de vereischte rek=
baarheid in de heffing niet.
De rechtmatigheid van deze aanklacht ligt hierin, dat door de
Regeering de behoefte aan rekbaarheid in de heffingen, die den
gemeenten ten dienste staan, niet wordt ontkend. Doch, dat zij
deze rekbaarheid als het er op aankomt wil beperken tot de
bevoegdheid der gemeenten tot verhooging der personeele belas;
ting. Als het er op aankomt. Maar de Regeering gaat niet zoover
te ontkennen, dat het er op den duur op aan zal komen om den
sluitpost van het gemeentelijke budget door verhooging van de
personeele belasting op peil te brengen. Voor ieder, die kennis
neemt van staat nr. 36, door de Regeering overgelegd bij de stuk;
ken, is duidelijk, dat er reeds een aantal gemeenten zijn, die bij de
invoering der wet thans reeds het maximum van de opcenten
op de inkomstenbelasting behoeven, om haar budget sluitend te
maken. Het aantal gemeenten, waar het vereischte cijfer reeds
80 bedraagt, is 70; het aantal gemeenten, waar de vereischte ope
centenheffing ligt tusschen 70 en 80, is volgens dezen staat 36;
het aantal gemeenten, waar dit cijfer ligt tusschen 60 en 70, is 48;
het aantal gemeenten, waar dit cijfer ligt tusschen 50 en 60, is 76;
het aantal gemeenten, waar dit cijfer ligt tusschen 40 en 50, is 75;
het totaal aantal gemeenten, waar de heffing thans reeds ligt
boven de 40, is 305. Indien de Regeering zich niet op het standpunt
stelt, dat onder de gemeentelijke uitgaven een lijn moet worden
getrokken, die niet mag worden overschreden, dan staat voor zeer
vele gevallen vast, dat sluitpost der budgetten voor die gemeen=
ten slechts zal kunnen worden verkregen door verhooging der g
personeele belasting.
De Regeering zegt over dezen stand op blz. 9 van de Memorie
van Antwoord:
Dat uit de in het Voorloopig Verslag genoemde bijlage no. 36 blijkt, dat het
ontwerp een onaanvaardbare beperking brengt van de bevoegdheid der gemeenten
om door eigen belastingheffing de dekking te vinden voor de uitgaven door
haar zelf vastgesteld, moet door de ondergeteekenden worden ontkend. Deze
bijlage doet zien, dat in een betrekkelijk klein aantal gemeenten waarschijnlijk
op het oogenblik van de invoering der wet 80 opcenten op de fondsbelasting
zullen moeten worden geheven, indien de uitgaven en alle andere heffingen
zullen worden gehandhaafd op den tegenwoordigen voet. Daarbij dient in
aanmerking genomen, dat er onder die gemeenten zijn, welke thans nul opcenten
op de personeele belasting heffen en tevens, dat in bijna eIk·e dier gemeenten
14