HomePer exprestrein... achteruit!Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 959.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 30.58 MB

geworden, een zoo groot aantal vormt van het totaal der pera
ceelen, dat aangeslagen kàn worden, dat het in de practijk om
i mogelijk zal blijken om uit deze heffing inkomsten te trekken
voor een belangrijk hoogeren sluitpost, zonder dezen niet draaga
krachtigen gezinnen een heffing op te leggen, waarvoor tot nu toe
1 in Nederland alle gemeentebesturen zoud.en zijn teruggedeinsd,
1 die er niet door den alleruitersten nood toe worden gedreven.
g Maar juist omdat de Regeering dat weet, voert de Regeering
= vervanging van den sluitpost van de gemeentebegrooting, de in=
, komstenbelasting, door verteringsbelasting door. Trouwens de
j Regeering erkent dit met groote duidelijkheid op blz. 10 van de
7 Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer. Het gaat hier over
1 de mogelijkheid, onder bepaalde voorwaarden aan de gemeenten
1 in het ontwerp verschaft, om in plaats van 80 100 opcenten te
1 heffen op de Gemeentefondsbelasting. Zij, die in de Tweede
1 Kamer met weinig succes aandrongen op verruiming van de
1 bevoegdheid der gemeenten tot opcentenheffing op de fonds; _
1 belasting, deden dit om te voorkomen, dat de gemeenten voor
1 sluitpost van haar begrooting haar toevlucht moesten nemen tot
· verhooging van de personeele belasting.
1 Wat zegt nu de Regeering ten opzichte van de uiterst bepera
, kende voorwaarden, waaronder deze bevoegdheid aan de gemeena
: ten is verleend'? Voorwaarden, zoo beperkt, dat, naar d.e
1 Regeering te recht verwacht, niet veel gemeenten van die bevoegda
heid gebruik zullen maken. De Regeering zegt het volgende (blz 10
Memorie van Antwoord):1)
Dat de gemeenten niet anders dan in uitersten nood de toepassing van het
middel zullen beproeven om de 80 opcenten op de fondsbelasting tot 100 op te
voeren, beantwoordt geheel aan de bedoeling, waarmee deze mogelijkheid in
het ontwerp is gebracht.
En verder:
Er was derhalve alle reden, op dit punt de lijn strak te houden. Indien niettea
min als veiligheidsklep ten slotte de mogelijkheid van 100 opcenten, door
bepaalde gemeenten in bepaalde omstandigheden te heffen, in het ontwerp werd
opgenomen, dan behoort daarin niet anders dan een uitzondering te worden
gezien en dan kunnen de waarborgen, waardoor dit uitzonderingskarakter is
vastgelegd, in het stelsel van het ontwerp bezwaarlijk worden afgekeurd.
Hier treedt zoo mogelijk nog duidelijker dan in het citaat,
ontleend aan de Memorie van Toelichting, aan den dag de sterke
opzet bij de Regeering om de gemeentelijke heffing, die draaga
kracht benaderde, te beperken.
1) Aan de Eerste Kamer.
13