HomePer exprestrein... achteruit!Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 30.58 MB

lijke autonomie, van het gemeentelijke leven, waarop dat wapen
zou zijn gericht, zoo’n vaart niet. De gemeentelijke autonomie was
nu ook niet compleet. Er was nu ook toezicht op het gemeentelijke
beheer van Gedeputeerde Staten en van de Kroon. Zoo verandert .
er dus op dit punt niet zoo heel veel.
Het was, zeggen wij, zeer wel mogelijk in de financieele vera
houding verbetering te brengen, ook in het stelsel van dit wetsa •
ontwerp, zonder de bevoegdheid aan de gemeenten te ontnemen ·
om haar eigen inkomstenbelasting, de belasting, die het beste het 1
beginsel van draagkracht benadert, te heffen. r
Het stelsel van dit wetsontwerp toch, wat de financieele vera ‘
houding betreft, is de instelling van een Rijksfonds, waaruit aan
de gemeenten uitkeeringen worden gedaan in een omvang, die
haar gedurende reeksen van jaren zijn onthouden. Het stelsel
van dit wetsontwerp is om door een nieuwe Rijksinkomstena
belasting de fondsen te scheppen, om aan de gemeenten een uita
keering te doen, welke de strekking heeft, en dit ook voor het
oogenblik voor een goed deel bereikt, om voor het overgroote
deel der gemeenten den noodtoestand op te heffen, waarin zij
veel te lang zijn gehouden door de veel te lange voortgezette ‘
handhaving van de van het oogenblik van zijn invoering gebreka ·
kige wet van 1897. l
De toepassing van dit beginsel heb ook ik geprezen en prijs ik. >
De dekking uit Rijks1niddelen van een belangrijk deel der uita
gaven, waartoe de gemeenten door de invoering der Rijkswetten
worden verplicht, voor een veel grooter deel dan de wet van
1897 leverde, brengt een element van rechtmatigheid, door betere ;
verdeeling der algemeene lasten in onze wetgeving. De toepasa '
sing van dit beginsel, het ligt voor de hand, heeft ook de streka l
king, dat de gemeenten, ware haar eigen inkomstenbelasting haar
gelaten, voor slechts een kleiner of klein deel van haar uitgaven
deze heffing voortaan hadden toe te passen. De toepassing van §
dit stelsel heeft ook het voordeel door de bete·re verdeeling van
lasten een toestand te scheppen, dat een aantal gemeenten niet '
meer door den nood werd gedreven om de heffingen van haar
eigen inkomstenbelasting zoo hoog te maken, dat een aantal vadera
landers, nog niet geheel beheerscht door de ,,gemeentelijke solidaa
riteitsgedachte", die niet gedwongen waren in de gemeente te
verblijven, deze, om haar heffingen, ontvluchtten.
Het fonds, voor deze uitkeeringen aan de gemeenten door Rijksa
belasting gevormd, is dus een verbetering. Het vastknoopen aan
deze verbetering van de ontneming aan de gemeenten van de S
bevoegdheid tot heffen der eigen inkomstenbelasting was vola
komen onnoodig. Indien de uitkeeringen uit het fonds ruim
genoeg zouden zijn om den gemeenten mogelijk te maken geen
8