HomeStaat en kerkPagina 7

JPEG (Deze pagina), 612.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 6.66 MB

5 1928
komt op staatskundig terrein; andere nemen evenzeer
stelling tegen het staatsgezag en stellen o.a. de Kerkelijke
wetten boven die van den Staat. Bovendien heeft de
Roomsche kerk een bevoorrechte positie: zij alleen. heeft
een? vertegenwoordiger bij de Kroon.
Spreker gaat vervolgens over tot de behandeling van de
verschillende systemen, uitgedacht tot regeling van de
‘ verhouding tusschen Staat en Kerk.
In de eerste plaats dat der ('u0‘1’zz’z'7zczz‘z`c. Dit systeem
erkent twee naast elkaar staande volkomen onafhankelijke
machten. Ter oplossing of ter voorkoming van conflicten
sluiten deze een overeenkomst (concordaat). Zoowel de
theorie, welke een cencordaat gelijk stelt met een staats-
wet, als die welke er in ziet een door de kerk verleend
privilege, strijdt met het begrip overeenkomst. In hare
eoncordaten met liuropeesche landen eiseht de (Roomsehe)
kerk veel minder macht voor zich op dan in die met niet
l liuropeesche. In laatstgenoemde toont zij duidelijk hare
I stelling, dat de paus niet slechts in geloofs- doch oek in
politieke zaken het oppergezag toekomt. Dit systeem voert
k dus, indien mogelijk, in de praktijk tot onderwerping van
i den Staat aan de Kerk.
Vervolgens het systeem van de Smzzfskcrk. Daarin erkent
de Staat ééne Kerk, andere duldt hij al dan niet, doch hij
kent haar geen rechten toe. Ambtenaren moeten lid zijn
van die eene kerk. Soms ziet men in den vorst haar hoofd.
xVorden belijders van andere geloofsovertuigingen tot
staatsambten toegelaten (Engeland), dan houdt rnetterdaad
de staatskerk op staatskerk te zijn. In Spanje heeft men
dit systeem. Dit leidde daar tot talrijke conhicten tusschen
Staat en Kerk en geeft dus praktisch geen oplossing. Maar
' het is ook theoretisch fout: de Staat kim niet uitmaken,
welk Kerkgenootschap de voorkeur verdient.