HomeStaat en kerkPagina 4

JPEG (Deze pagina), 694.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 6.66 MB

1928 2 ­
Spreker geeft dan een uitvoerige historische beschouwing,
waarin hij er op wijst, dat volgens de kanonieke Evan-
geliën jezus nimmer beoogd heeft de stichting van een
Kerk, wel van een broederlijke gemeenschap. Wat den
Staat betreft, gaven richtsnoer zijn woorden ,,Geeft den
,,Keizer wat des Keizers is" en ,,Mijn Koninkrijk is niet
,,van deze wereld”. Zoo is het ook verstaan door zijn
eerste volgelingen. De door hen gestichte Christenge­ i
meenten stonden onder het bestuur van oudsten, vrpw­
Burspaz; als ambtenaren deden onder dezen dienst opzieners,
smaxovrox, en Bnxxovoz. Die gemeenten waren zelfstandig en
vormden samen, volgens Ignatius, :5 xxäommg ëxxmazu. De
svrmeovraz waren oorspronkelijk gelijk in rang; langzamer-
hand kreeg echter die te Rome, de hoofdstad des rijks,
meer macht en ging men ter rechtvaardiging daarvan de
legende vormen, dat behalve Paulus ook Petrus te Rome
zou zijn geweest en daar den marteldood zou hebben
P ondergaan. Irenaeus, j IQO bisschop te Lyon, verkon-
digde, dat de bisschop te Rome de waarheid bezat, en
werd zoo de grondlegger van het in de Roomsche kerk
heerschend systeem. Kallistus, j_- 220 bisschop te Rome,
voegde hieraan toe de herinnering aan Matth. 16 : 18.
In de 4d¤ eeuw won het Christendom steeds meer aan {
invloed; het werd in 380 zelfs tot staatsgodsdienst ver-
heven. Doch tevens werden ’s keizers denkbeelden uit
l het staatswezen verbonden met de nieuwe leer; een samen-
i voeging van staatsgezag en kerk, die het geestelijk streven
der kerk in gevaar bracht. De keizer riep de synoden
bijeen, leidde ze, verhief hare besluiten tot wet, bij hem
g konden klachten over de bisschoppen worden ingebracht;
§ hij voerde het oppertoezicht over de kerkelijke goederen.
Bij de verdeeling in 395 van het Romeinsche rijk blijft
j deze regeling in het Oosten bestaan en ontwikkelt zij zich ‘
I tot caesaropapisme; in het Westexi verzwakt de staats-
1
1