HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 9

JPEG (Deze pagina), 682.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

7
te verklaren en op dezelfde wijze op te treden tegen de
andere vereenigingen en bonden in Servië, die zich de
propaganda tegen de Oostenrijksch­Hongaarsche Monar-
chie ten doel stellen; de Koninklijke Regeering zal de
noodige maatregelen nemen, om de ontbonden vereeni-
gingen te beletten, haar actie onder een anderen naam en
vorm voort te zetten.
3e. Onverwijld uit het openbaar onderwijs in Servië te
verwijderen zoowel wat het onderwijzend personeel als de
onderwijsmiddelen betreft, alles wat strekt of kan strekken
om aan de propaganda tegen Oostenrijk-Hongarije voedsel
te geven.
4e. Uit den militairen dienst en de administratie in het
algemeen te verwijderen alle officieren en ambtenaren, die
zich hebben schuldig gemaakt aan de propaganda tegen de
Oostenrijksch-Hongaarsche Monarchie, en wier namen en
handelingen de Keizerlijke en Koninklijke Regeering zich
voorbehoudt aan de Koninklijke Regeering mede te deelen.
5e. De medewerking in Servië te aanvaarden van ver-
tegenwoordigers van de Keizerlijke en Koninklijke Regee-
ring bij de onderdrukking van de revolutionaire beweging
tegen de territoriale onschendbaarheid van de monarchie.
óe. Een gerechtelijk onderzoek te openen tegen de deel-
nemers aan het complot van den 28en juni, die zich op
Servisch grondgebied bevinden.
‘ Gedelegeerden van de Keizerlijke en Koninklüke Regee-
ring zullen aan het desbetreffend onderzoek deelnemen.
7e. Onverwijld over te gaan tot de inhechtenisneming van
den commandant Voya Tankositch en van den persoon, ge-
naamd Milan Ciganovitch, Servisch staatsambtenaar, die
door de uitkomsten van het gerechtelijk onderzoek te Sara-
jevo zijn gecompromitteerd.
8e. Door afdoende maatregelen de medewerking van
Servische overheidspersonen te beletten, bij den sluikhan-
del in wapens en ontplofbare stoffen over de grens, te
ontslaan en streng te straffen de ambtenaren van de grens-