HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 8

JPEG (Deze pagina), 684.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

6
Ten einde een formeel karakter aan deze belofte te geven
zal de Koninklijke Regeering van Servië op de eerste
bladzijde van haar Staatscourant van den 26 juni/rg juli,
de volgende verklaring openbaar maken:
,,De Koninklijke Regeering van Servië veroordeelt de
propaganda gericht tegen Oostenrijk-Hongarije, d.w.z. het
j complex van pogingen, welke tot einddoel. hebben landen
tot de Oostenrijksch­Hongaarsche Monarchie behoorende,
van deze los te maken, en zü betreurt oprecht de noodlot-
tige gevolgen van deze misdadige handelingen.
,,De Koninklijke Regeering betreurt het, dat Servische of-
ücieren en ambtenaren hebben deelgenomen aan de boven-
genoemde propaganda en daardoor de betrekkingen van
goede nabuurschap, waartoe de Koninklijke Regeerin g zich
plechtig had verbonden bij haar verklaring van 31 Maart
1909, te schande hebben gemaakt.
,,De Koninklijke Regeering, die afkeurt en verwerpt elk
denkbeeld van of poging tot inmenging in het lot van de
bewoners van welk deel ook van Oostenrijk­Hongarije,
beschouwt als haar plicht de officieren, de ambtenaren en
de geheele bevolking van het Koninkrijk formeel te waar-
schuwen dat zij voortaan met de uiterste gestrengheid zal
optreden tegen personen, die zich aan dergelijke hande-
lingen schuldig maken, handelingen, welke zü met alle
macht zal voorkomen en onderdrukken."
Deze verklaring zal tegelijkertijd aan het Koninklijke ‘
Leger bij dagorder van Zijne Majesteit den Koning worden
bekend gemaakt en zal in het officieel bulletin van het Leger
worden gepubliceerd.
De Koninklijke Servische Regeering verbindt zich verder:
ie. Elke publicatie te onderdrukken, die opzet tot haat
en verachting van de Monarchie en waarvan de algemeene
strekking gericht is tegen de onschendbaarheid van haar
grondgebied.
2e. Onmiddellijk te ontbinden de vereeniging genaamd
,,Narodna Obrana”, al haar propagandamiddelen verbeurd