HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 7

JPEG (Deze pagina), 661.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

5
looze propaganda in het openbaar onderwijs, geduld, einde-
lijk, alle manifestaties, die de Servische bevolking konden
brengen tot haat tegen de Monarchie en tot verachting van
haar instellingen.
Deze schuldige toegeeflijkheid van de Koninklijke Ser-
vische Regeering, had niet een einde genomen op het
oogenblik, dat de gebeurtenissen van den 28en juni j.l. aan
de geheele wereld het bewijs leverden van haar noodlottige
gevolgen.
Uit de verhooren en bekentenissen van de misdadigers,
die schuldig staan aan den aanslag van den 28en juni, blijkt
dat de moord van Sarajevo in Belgrado beraamd is, dat de
wapenen en ontplofbare stoffen, die de moordenaars in
hun bezit bleken te hebben, hun waren gegeven door Ser-
vische officieren en ambtenaren, behoorendc tot de ,,Na-
rodna Obrana” en tenslotte, dat de misdadigers en hun
wapenen Bosnie konden binnenkomen door het beleid en
met behulp van hoofden der Servische grensbewaking.
De bovenvermelde resultaten van het gerechtelijk onder-
zoek veroorloven de Keizerlijke en Koninklijke Regeering
niet, langer te volharden bij de houding van afwachtende
lankmoedigheid, die zij jaren lang heeft aangenomen tegen-
over de kuiperij en, welke in Belgrado haar centrum vonden
en van daar zich uitbreidden over de landen der Monarchie;
die resultaten leggen haar integendeel den plicht op een
einde te maken aan de intrigues die een voortdurende be-
dreiging vormen voor de rust van de monarchie.
Om dit doel te bereiken ziet de Keizerlijke en Koninklijke
Regeering zich genoopt van de Servische Regeering de
ofllcieele verzekering te verzoeken, dat zij de propaganda ge-
richt tegen de Oostenrijksch­Hongaarsche Monarchie ver-
oordeelt, d.w.z. dat geheele complex van pogingen, die tot
einddoel hebben, landen tot de Monarchie behoorende,
` van deze los te maken en dat zij - de Servische Regeering
»- zich verbindt met alle middelen die misdadige en terro-
ristische propaganda te onderdrukken.
I