HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 69

JPEG (Deze pagina), 628.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.11 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

67
met inachtneming van de door ons gestelde voorwaarden.
ln weerwil van deze verzoenende mededeeling, eisehte
de Duitsche Regeering den 18,l3I juli van de Russische
‘ Regeering dat zij hare militaire maatregelen om I2 uur op
den middag van den IQ _jL1ll[iI Aug. zou staken, dreigende
in het tegenovergestelde geval tot een algemeene mobili-
satie te zullen overgaan.
Den volgenden dag, IQ juli 1 Augustus, reikte de Am-
bassadeur van Duitschland aan den Minister van Buiten-
landsche Zaken uit naam zijner Regeering de oorlogsver­
klaring over.
No. 78.
Dr Ml./ll­Sf(’/' wm Bill.f(’1Z/(I/l(7]S(`//(’ Zaken mm de l/7(’/’Z¢(’,Q`l'/l-
’ZU00l’(Z]ZQ'('/'S van Z. Jbl dm ](äz`sw’ Z./l /1:*1* Bzzzïm/mm'.
(Telegram). St. Petersburg, zo _jLlll,2 Aug. IQI4.
Het is zoo duidelijk mogelijk dat Duitschland thans be-
proefd op ons de verantwoordelijkheid voor de breuk te
‘ werpen. Onze mobilisatie is uitgelokt door de ontzaglijke
i verantwoordelijkheid die wij op ons zouden geladen heb-
’ ben, wanneer wij niet alle voorzorgsmaatregelen hadden
l genomen op een oogenblik dat Oostenrijk, terwijl het zich
bepaalde tot besprekingen van een opschortend karakter,
e Belgrado bombardeerde en overging tot een algemeene
mobilisatie.
I Zijne Majesteit de Keizer had zich tegenover den Keizer
’ van Duitschland door zijn woord verbonden geen enkele
agressieve daad te ondernemen zoolang de besprekingen
met Oostenrijk zouden duren. Na zulk een waarborg en
na al de bewijzen van Rusland’s liefde voor den vrede, kon
Duitschland niet twijfelen ----- en had daartoe ook het recht
niet- aan onze verklaring dat wij met vreugde elke vreed-
zame oplossing zouden aanvaarden, vereenigbaar met de
waardigheid en de onafhankelijkheid van Servie. Behalve