HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 68

JPEG (Deze pagina), 680.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.11 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

M
ii
`F
G
il
‘£ 66
gi te weten Engeland, Frankrijk, Duitschland en Italië.
Deze poging van Rusland mislukte echter eveneens.
1% Oostenrijk­Hongarije wees een verdere gedachtenvvisse-
, i ling met ons af en het Kabinet te VVeenen onttrok zich aan ,
l de deelneming aan de voorgestelde Conferentie der Mo-
gendheden.
`, Niettemin volhardde Rusland in zün pogingen ten gunste
Ei van den vrede. Antvvoordende op de vraag van den Am-
5 bassadeur van Duitschland op vvelke voorwaarden vvij er
gt alsnog in zouden bevvilligen onze vvapentoerustingen te
F schorsen verklaarde de Minister van Buitenlandsche
5 J
E; Zaken dat die voorwaarden zouden zijn de erkenning door
E: Oostenri`k­Hon¤`ari`e dat de Oostenriksch-Servische ·
je J ZJ J Y J
kwestiehet karakter van een Europeesch vraagstuk had
aangenomen, en de verklaring van die zelfde Mogendheid
jl dat zij niet verder zou aandringen op eischen, onvereenig-
T . .
` baar met de souvereine rechten van Servië.
Het voorstel van Rusland werd doorDuitschland onaan-
. nemelik voor Oostenrik-Hon<rari`e geoordeeld. Geli`kti`di¤‘
, J J z> J as J J ¤
ontving men te St. Petersburg de tijding van het procla-
I meeren door Oostenrijk­Hongarije van de algemeene mobi- .
­ lisatie. ‘
L; Inmiddels bleven ook de vijandelijkheden op Servisch i
jl? grondgebied voortduren en vverd Belgrado opnieuw ge- j
J
jj. bombardeerd. ·
E H °t1¤· · ~<:l1'·d· til
F et nie sagen van onze vie eiev en e voors e en j
i, noodzaakte ons de militaire voorzorgsmaatregelen uit te
breiden.
l, Hierover ondervraa<>‘d door het Kabinet te Berlin ant- .
J D ·'
vvoordden vvi dat Rusland Oedvvongen vvas zi n vva entoe­
j J b ¤ J
g rustingen te beginnen ten einde zich op alle gebeurlijk-
Qi heden voor te bereiden.
Q Toch bleef Rusland, dezen voorzorgsmaatregel nemende,
li met alle kracht een uitweg zoeken uit den toestand en ver-
klaarde het zich bereid tot aanvaarding van elk middel tot
ïl io lossin<>‘ van het conflict wanneer het kon <>`eschieden
N D 7 D
i V i
i
ii