HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 67

JPEG (Deze pagina), 695.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

65
uitwerking. Na zich onttrokken te hebben aan elke ver-
zoenende tusschenkomst der l/logendheden in haar conflict
met Servië, ging de Oostenrijksch­Hongaarsche Regeering
tot de mobilisatie over, verklaarde Servie officieel den oorlog
en den volgenden dag werd Belgrado gebombardeerd. Het
manifest, dat de oorlogsverklaring vergezelde, beschuldigt
Servië openlijk de misdaad van Sarajevo te hebben voor-
bereid en uitgevoerd. Een dergelijke beschuldiging van een
misdrijf van _het gemeene recht tegen een geheel volk en een
geheelen staat geslingerd, schonk Servië door haar klaar-
blijkelijke nietswaardigheid de ruime sympathie van de
Europeesche kringen.
Tengevolge van deze handelswijze van de Oostenrijksch­
Hongaarsche Regeering, niettegenstaande Rusland`s ver-
klaring dat het niet onverschillig zou kunnen blijven voor
het lot van Servië, achtte de Keizerlij ke Regeering het nood-
zakelijk de mobilisatie der militaire districten van Kiew,
Odessa, Moskou en Kazan te gelasten. Een dergelijk besluit
was onvermijdelijk, omdat sedert den datum van de afgifte
der Oostenrijksch­Hongaarsche nota aan het Servische
Gouvernement en de eerste stappen van Rusland, vijf dagen
waren verloopen, terwijl het Kabinet te Weeiieii in geen
enkel opzicht onzen pogingen tot den vrede was tegemoet
gekomen, integendeel, de mobilisatie van de helft van het
Oostenrijksch-Hongaarsche leger was gelast.
De Duitsche Regeering werd in kennis gesteld van de
door Rusland genomen maatregelen; tegelijkertijd werd
haar uitgelegd, dat deze slechts het gevolg waren van de
Oostenrijksche bewapening en volstrekt niet tegen l)uitsch-
land waren gericht. Tevens verklaarde de Keizerlijke Re-
geering dat Rusland bereid was de onderhandelingen met
het oog op een vreedzame oplossing van het conflict voort
te zetten, hetzij door directe onderhandelingen met het
Kabinet te VVeenen, hetzij, gehoor gevend aan het voorstel
van Engeland, door middel van een Conferentie der vier,
niet onmiddellijk geinteresseerde Groote llogendheden,