HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 66

JPEG (Deze pagina), 710.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

i’
al

li
l, 64
_ uren na hare overhandiging te Belgrado had medegedeeld,
L moest na kennis genomen te hebben van de daarin ver-
vatte eischen inzien, dat eenige daarvan in wezen onuit-
j voerbaar waren, terwijl andere gesteld waren in een vorm,
E j welke onvereenigbaar was met de waardigheid van een
‘ onathankelijken Staat. Daar de Russische Regeering de
aantasting van Servië’s waardigheid vervat in die eischen,
niet toelaatbaar achtte, evenmin als de neiging van Oos-
¤ l tenrijk­Hongarije om zijn overwichtin den Balkan te verze-
ren welke uit diezelfde eischen bleek, deed zij Oostenrijk-
j‘ j Hongarije in den meest vriendschappelijken vorm opmer-
ig ken dat het wenschelijk zou zijn, de punten in de Oosten-
i‘ rijksch­Hongaarsche nota vervat, aan een nieuw onderzoek
te onderwerpen. De Oostenrijksch-Hongaarsche Regee-
ring meende, dat het niet mogelijk was in een bespreking
der nota toe te stemmen. De actie tot matiging van de an-
l dere Mogendheden te V/'eenen werd evenmin met succes
;_ bekroond.
’ Niettegenstaande Servië de misdaad afgekeurd had en
; zich bereid had getoond Oostenrijk voldoening te geven in
E een mate, die niet alleen Rusland’s verwachtingen, maar ook
j die der andere Mogendheden overtrof vond de Gezant van
Oostenrijk­Hongarije te Belgrado het Servische antwoord
onvoldoende en verliet hij deze stad.
j, Het overdreven karakter der door Oostenrijk gedane
i ‘ eischen inziende, had Rusland voorafnog verklaard, dat het
l i het Rijk onmogelijk zou zijn onverschillig te blij ven, zonder
dat het evenwel weigerde alle pogingen in het werk te stellen
om een vreedzamen uitweg te vinden, die aannemelijk was
voor Oostenrijk en deszelfs eigenliefde van groote Mogend-
; heid spaarde. Tegelijkertijd verklaarde Rusland ten stel-
ligste, dat het alleen dan een vreedzame oplossing der
kwestie mogelijk achtte,wanneer deze niet een vermindering
l van Servies waardigheid als onafhankelijke Staat met zich
iv bracht. Ongelukkigerwijze bleven alle in deze richting ge-
li dane pogingen van het Keizerlijke Gouvernement zonder

i »