HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 65

JPEG (Deze pagina), 584.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

V
Zijne Majesteit de Keizer, mijn Doorluchtige Souverein,
in naam van het Keizerrijk de uitdaging aannemend, be-
schouwt zich te zijn in staat van oorlog met Rusland.
St. Petersburg, IQ _lLllly·/I Augustus IQI4.
(get.) F. POURTALES.
No. 77.
C011mz111zz`qz1<’ wm dm M1`zzz`sf¢‘1· van Bl/l.lL(’ll/(lll(IlS(`/il' Za-
ken bält/’(:172’/l(Z,£’ de _.§`£’[)£’Z!l‘ll(’lZl$S(’ll a’<‘1‘ mzrfsfc da_g‘<‘1z.
20 juli/2 Augustus 191;]..
Daar in de buitenlandsche pers een verslag verschenen
is, dat de gebeurtenissen der laatste dagen verkeerd weer-
geeft, gelooft de Minister van Buitenlandsche Zaken, dat
het zijn plicht is, het volgende overzicht van de diploma-
tieke besprekingen gedurende bovenbedoelden tijd open-
baar te maken.
Den lO|i23Sï€11 juli jongstleden bood de Gezant van Oos-
tenrijk­Hongarije te Belgrado den Servischen Minister-pre
sident een nota aan, waarin de Servische Regeering be-
schuldigd werd de Panservische beweging die tot den
moord op den Oostenrijksch­l·longaarschen troonopvolger
had geleid, te hebben begunstigd. Tengevolge daarvan
vroeg Oostenrijk-Hongarije de Servische Regeering niet
alleen bovengenoemde propaganda in plechtigen vorm te
veroordeelen, doch ook, onder controle van Oostenrijk- A
Hongarije, een reeks van maatregelen te nemen, strekkend
. tot de ontdekking der samenzwering, tot de bestratling der
Servische onderdanen die er aan hadden deelgenomen en
tot het voorkomen in de toekomst van elken aanslag, bin-
nen de grenzen van het Koninkrijk. Er werd een termijn
van 48 uren vastgesteld voor de Servische Regeering ter
beantwoording van bovengemelde nota.
De Keizerlijke Regeering, aan wie de Gezant van Oos-
tenrijk­l-longarije te St. Petersburg den tekst der nota 17