HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 64

JPEG (Deze pagina), 640.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

W
‘ 62
Qi NO. 76.
li
N0z‘0 0’00r 0’m zfl/lb(7$S(?(Z]£’lIl’ zimz D1[Z.fS(fl/(I/Ill] fa Sr.
· 1U<’Z¢(`J’Sól//’,§` OZ'(’/'/Z(I/llllljgïll 0/5 dan IQHICIZ _[Zl/l.IQI.,l(2](’S 0001-10’s
ii fe 7 uur 10 min.
l
Ji De Keizerlijke Regeering heeft van het begin van de
crisis af haar krachten ingespannen om deze tot een vreed-
jjl zame oplossing te leiden. Gehoor gevend aan een wensch
haar door zijne Majesteit den Keizer van Rusland kenbaar
gemaakt, legde Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland
[Y in overeenstemming met Engeland er zich op toe een be-
if middelende rol te vervullen bij de Kabinetten van VVeenen
g, en St. Petersburg, toen Rusland zonder het resultaat
daarvan af te wachten. overging tot de mobilisatie van
ä zijn geheele strijdmacht te land en ter zee. Tenge­
j volge van dezen dreigenden maatregel, die door geen
r` enkelen militaire voorhandeling van Duitschland’s zijde ge-
i rechtvaardigd was, zag het Duitsche Keizerrijk zich tegen-
l over een ernstig en dreigend gevaar gesteld. Indien de
i Keizerlijke Regeering in gebreke gebleven ware dit gevaar
af te wenden, zou zij de veiligheid en zelfs het bestaan van
Duitschland op het spel gezet hebben. Bijgevolg zag de
Duitsche Regeering zich genoodzaakt zich te wenden tot
de Regeering van Zijne Majesteit aller Ruslanden en aan te
~ dringen op staking der voormelde militairehandelingen.
j Daar Rusland geweigerd heeft recht te doen wedervaren
5 aan (niet gemeend heeft te moeten antwoorden op ") deze
vraag en door die weigering (deze houding`? kenbaar ge-
maakt heeft, dat zijn actie tegen Duitschland gericht was, ·
heb ik de eer op last van mijn Regeering, Uwlïxcellentie
het navolgende te doen weten:
j ii De tusschen haakjes geplaatste woorden vindt men in het origi-
j’ Il(‘(i‘l. x3l1gf‘l](`$I`l`1L’l'1 Ylläg VOl`(l(’ll, Clflt t€`Ol`€Il t\`€€ VZI`lZlllt€l'1 XVHYCU
g gereed gemaakt en dat_zij bij vergissing beide in de nota zijn op-
j l genomen.
·i