HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 63

JPEG (Deze pagina), 569.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

ót
Duitschland heeft zooeven Yiviani bezocht, doch hem geen
enkele nieuwe mededeeling gedaan, als reden daarvoor
aanvoerend de onmogelijkheid de door hem ontvangen
v telegrammen te ontcijferen. Viviani heeft hem mededeeling
gedaan van het teekenen van het mobilisatiebesluit in ant-
woord op de Duitsche mobilisatie en hem zijn verwonde-
ring te kennen gegeven, dat Duitschland een dergelijken
maatregel nam op een oogenblik dat er nog een vriend- .
schappelijke gedachtenwisseling werd voortgezet tusschen
Rusland, Oostenrijk en de Mogenheden ; hij voegde er aan
toe, dat de mobilisatie den oorlog niet noodzakelijk onver-
mudelijk maakte en dat de Duitsche Ambassadeur te Parijs
' zou kunnen blij ven, evenals de Russische Ambassadeur te
v/Veenen en die van Oostenrijk te St. Petersburg geble-
ven is.
(get.) ISVVOLSKY.
No. 75.
P De Azzzbassadwzr Yi/Z ]Pi’(l/ZA’i'{7/E mm 1/mz 17l[l·/Il·5ZL(`/” van
13ZH'Z¢(’/Z/(I/Z({S(`/l(’ Zakwz. ·
(Telegram). Parijs, IQ juli,1 Augustus ron;.
Ik verneem van den President, dat de Ambassadeur van
Oostenrijk gedurende de laatste dagen den President van
den ll/linisterraad en hem zelf met kracht verzekerde, dat ?
Oostenrijk ons zou hebben verklaard, bereid te zijn, niet i
, alleen de territoriale onschendbaarheid van Servië, doch
ook zijn souvereine rechten te eerbiedigen, maar dat wij
opzettelijk het stilzwijgen over die verklaring zouden heb-
ben bewaard. lk heb deze bewering ten stelligste tegenge-
sproken.
lgetl lSVVOI,Sl{‘i'.