HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 62

JPEG (Deze pagina), 557.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

VW
,,l
jj 60
:4 lo. 73.
l
De Azzzbassadmzr in F2‘a72k1‘Q'k aan dwz M1'1z2'sf«‘1·ïia7z
.82/Z'f(’/Z/(I7Z(Z]S(`/7(’ Za/em.
Parijs, IQ _luli,1 Augustus 1914.
(Telegram).
De Ambassadeur van Oostenrijk heeft gisteren Viviani
een bezoek gebracht en hem verklaard dat Gostenrijk niet
alleen niet voornemens was een aanslag te doen op de ter-
ritoriale onschendbaarheid van Servië, doch bereid was
I met de andere Mogendheden te beraadslagen over het we-
zen van zijn geschil met Servië. ‘
De Fransche Regeering is zeer bezorgd over de buiten-
gewone militaire toebereidselen van Duitschland op de
lj Fransche grens, want zij is overtuigd, dat onder den dek-
‘ mantel van ,,Kriegszustand" in werkelijkheid mobilisatie
T plaats vindt.
(get.) ISVJOLSKY.
4 No. 74.
· Dr A11zóczssacz’0zz1‘ in F/’Uilk/’Z.·k ami dm Ml­7II$f(’/' van
, J
[gi/ZILU/Z/(llI(ZlSC/l(’ Zaken.
F Parijs, IQ _lLlli,I Augustus 1914.
(Telegram).
Na de ontvangst alhier van het telegram van den Ainbas­ .
,l D O
4; sadeur van Frankrijk te St. Petersburg, behelzende de me-
j§ dedeeling, die de Duitsche Ambassadeur U gedaan heeft
betreffende Duitschland’s besluit heden de algemeene mo-
l bilisatie te gelasten heeft de President der Re ubliek het
. => . 2 P
j, besluit tot mobilisatie geteekend. Men maakt in de straten
l .. .
4 een aanvang met het aanplakken der lijsten, waarin de
reservisten worden opgeroepen. De Ambassadeur van
i
CLI