HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 6

JPEG (Deze pagina), 670.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

4
Hongaarschen Gezant aan de Servische Regeering over-
handigd is:
Den 31911 Maart 1909 heeft de Gezant van Servië te
Weeiieii op last van zijn Regeering aan de Keizerlijke en
Koninklijke Regeering de volgende verklaring afgelegd:
,,Servië erkent, dat het door het fait acconipli betreffende
Bosnië en Herzegowina niet is aangetast in zijn rechten en
dat het zich dientengevolge zal neerleggen bij die beslis-
sing welke de Mogendheden zullen nemen op grond van
artikel 2 van het Tractaat van Berlijn. Gehoor gevende aan
E het advies van de Groote Mogendheden, belooft Servië
voortaan de houding van protest en verzet te zullen laten
varen, welke het ten opzichte van de annexatie sedert
verleden jaar herfst heeft aangenomen en Servië belooft
bovendien de richting van zijn tegenwoordige politiek ten
opzichte van Oostenrijk-Hongarije te zullen wijzigen, ten-
einde voortaan met deze Monarchie op voet van goede
nabuurschap te leven."
Echter hebben de geschiedenis der laatstejaren en in
het bijzonder de pijnlijke gebeurtenissen van den 28611 juni
het bewijs geleverd van het bestaan eener revolutionnaire
beweging in Servië, waarvan het doel is sommige deelen
van de landen van Oostenrijk-Hongarije van de monarchie
los te maken. Deze beweging, ontstaan onder de oogen
van de Servische Regeering, is zoover gegaan, dat zij zich
buiten het gebied van het Koninkrijk heeft geopenbaard
in daden van terrorisme, in een reeks van aanslagen en
in moorden.
Wel verre van te voldoen aan de formeele beloften ver-
vat in de verklaring van 31 Maart 1909, heeft de Koninklijke
Servische Regeering niets gedaan om deze beweging te
onderdrukken; zij heeft geduld het misdadig optreden
van verschillende vereenigingen en bonden tegen demo-
narchie, de onbeteugelde taal der pers, de verheerlijking ‘
van de plegers van aanslagen, de deelneming van officieren
en ambtenaren aan de revolutionnaire beweging, een heil-
I