HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 59

JPEG (Deze pagina), 555.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.14 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

57
nen Staat en op zijn onafhankelijkheid, verbindt Rusland
zich bij zijn afwachtende houding te blijven volharden.
(get.) SAZONOVV.
No. 68.
De Aazbassaa’mz‘ in DZ/7'[S(/Z/Cllllïl aan dm Mz'112$f¢‘1‘ van
Bzzz`z‘azz!a12a'schez Za/em.
·(Telegram). Berlijn, 18,'31 juli IQI4.
De Minister van Buitenlandsche Zaken heeft mij gezegd
dat onze besprekingen die reeds moeilijk waren tengevolge
der mobilisatie tegen Oostenrijk, het nog meer worden
door de ernstige militaire maatregelen welke wij tegen
Duitschland nemen; daarop betrekking hebbende berich-
ten zijn, volgens hem, hier van alle kanten ontvangen en
zullen onvermijdelijk soortgelijke maatregelen van den kant
van Duitschland moeten uitlokken. Daarop antwoordde ik
dat, volgens de zekere inlichtingen waarover ik beschikte
en die door al onze te Berlijn aankomende landgenooten be-
‘ vestigd vverden, het nemen tegen ons van bovenbedoelde
maatregelen insgelijks in Duitschland voortgang had en
wel met groote activiteit. Desniettemin verzekert de Minis-
ter van Buitenlandsche Zaken, dat men hier slechts de ofli-
cieren van hun verloven en de troepen van het manoeuvre-
terrein teruggeroepen heeft.
(get.) SVVERBEEVV.
‘ No. 69.
Dc /`l[2·lIZ.SZ‘(’7' van B2!/ZL(’/I/(Z7I(I]S(`/Il` Zakwz aan (Ill'/l Ambas-
saa’0za· in Enge/aaa'.
St. Petersburg, 18.3I juli 191.1,.
(Telegram).
Ik heb den Ambassadeur van Engeland verzocht aan
Grey mijn zeer oprechte erkentelijkheid te betuigen voor
l