HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 53

JPEG (Deze pagina), 649.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

51.
ring hiervan verwittigen en haar tevens onze oprechte
­erkentelijkheid betuigen voor de verklaring welke de Am-
bassadeur van Frankrijk mij heeft gedaan uit haar naam,
dat wij volkomen kunnen rekenen op den steun van onzen
bondgenoot Frankrijk. In de tegenwoordige omstandig-
heden is die verklaring voor ons van buitengewone waarde.
Medegedeeld aan de Ambassadeurs in Engeland, Oos-
tenrijk-Hongarije, Italie, Duitschland.
(get.) SAZONOVV.
No. 59.
De Zaa,(>g@/asz‘1ga’c 7./1 Sm?/á` mm de/1 M1'z11'sf¢’1· razz
1BZlZ·Z‘€’7l[(Z7I(77S(`/ZC Za/em.
Nisj, 17,'3o _)uli IQI4.
{Telegram).
De Prins-regent heeft gisteren een manifest openbaar
gemaakt, geteekend door alle ministers, ter gelegenheid
van de oorlogsverklaring door Oostenrijk aan Servië. Het
manifest eindigt met de volgende woorden: ,,Verdedigt met
al uwe krachten uw haardsteden en Servië". Bij de plech-
tige opening van de Skoepchtina las de Regent in zijn eigen
naam de Troonrede voor, er in het begin op wijzende dat
de plaats van bijeenroeping het gewicht van de tegenwoor-
dige gebeurtenissen aantoonde. Volgt het relaas van de
feiten der laatste dagen, het Oostenrijksche ultimatum, het
Servische antwoord, de pogingen van de Koninklijke Re-
geering om alles te doen wat met de waardigheid van den
Staat vereenigbaar was ter vermijding van den oorlog en
eindelijk de gewapende aanranding van den machtiger buur-
man tegen Servië, aan welks zijde Montenegro staat. Over-
gaande tot de houding der Mogendheden tegenover dat
conflict, wees de Prins allereerst op de gevoelens waarvan
Rusland bezield is en op de Allergenadigste lVlededeeling
van Zijne Majesteit den Keizer, inhoudende dat Rusland in
geen geval Servie aan zijn lot zou overlaten. Bij elke ver-