HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 51

JPEG (Deze pagina), 624.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

l

ä
j 49
anderen vorm van bemiddeling te vinden. Naar de mee-
ning van Baron Von Schon, ware het voor het welslagen
j van de onderhandelingen tusschen de Mogendheden nood-
i zakelijk te weten wat Oostenrijk dacht te vragen aan
Servië. Viviani antwoordde, dat het Kabinet van Berlijn
dit gemakkelijk genoeg bij Oostenrijk zou kunnen navra-
gen, maar dat middelerwijl de antwoordnota van Servie
° als grondslag voor de beraadslaging zou kunnen dienen;
l hij voegde erbij, dat Frankrijk oprecht den vrede wenschte,
j maar dat het tevens besloten was in volle harmonie met
l zijn bondgenooten en vrienden te handelen en dat hij,
l Baron Von Schön, zich had kunnen overtuigen dat dit be-
i sluit de levendigste goedkeuring in het land ontmoette.
l (get.) ISVVOLSKY.
No. 56.
Tv/vgrazïz ïimz Zykzc Kozzixzk/gba Hoog/zz.·z`a’ ]’1‘z`11s ,4/(’.`{Z/Z-
dvr van S(’l’ï’Z·C·(Z(lll Zjzzc 1li/'ny`z‘sf<’1`z‘ z/mz ]{vz?:<·1·.
Diep getroffen door het telegram dat Uwe Majesteit
gisteren wel tot mij heeft willen richten, haast ik mij Haar
allerhartelijkst te danken. Uwe Majesteit moge overtuigd `
zijn dat de warme sympathie, waarvan Uwe Majesteit
jegens mijn land bezield is, voor ons van bijzondere waarde
is en onze ziel vervult van de hoop dat de toekomst van
Servië verzekerd is, nu zij het voorwerp is geworden van
de hooge zorg van Uwe Majesteit. Deze moeilijke oogen-
blikken kunnen niet anders dan de banden versterken van
de innige gehechtheid welke Servië met het heilige Slavi-
j sche Rusland verbinden en de gevoelens van eeuwigdu-
rende erkentelijkheid voor de hulp en de bescherming van
E Uwe Majesteit zullen in het gemoed van alle Serviërs vro-
melijk bewaard blijven.
(get.) ALEXANDER.
_ ""‘"-‘i"M
j 4
l.