HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 50

JPEG (Deze pagina), 647.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

# l
l
Ai 2;
E. 2
ll 48 j
I
meening, de 4 Mogendheden in staat zou stellen hun be- i
middeling aan te wenden ter vermijding van den oorlog; X
§, gezien de toestemming van Frankrijk, van Italië en van
Engeland, zou de bemiddeling alleen kunnen plaats hebben l
in geval Duitsehland zich aan de zijde van den vrede zou
willen scharen. ·
(Get.) BENCKENDORF F .
Q TTT- 4
No. 55. {
De Azïzbassadczzr in Frazzkzjk arm dwz M2`1zz`sfcr van l
T BIIZIZLU/I/6Ill(?lS(%Z(’ Zükäll. i
Parijs, I6/2Q_jL1ll 1914. j
(Telegram). T
X`
Viviani heeft mij zooeven het vaste besluit van de Fran-
lk sche Regeering bevestigd om in overeenstemming met ons
·, te handelen. Dit besluit vindt steun in de ruimste kringen
en bij de partijen met inbegrip van de radicaal-socialisten
die hem een verklaring hebben aangeboden van het vol-
strekte vertrouwen en van de vaderlandslievende gezind-
jj heid hunner groep. Dadelijk na zijn terugkomst te Parijs,
iii heeft Viviani dringend naar Londen geseind, dat nu de di-
recte besprekingen tusschen St. Petersburg en Weeiien zijn
jj gestaakt, het noodig was dat het Kabinet van Londen zoo
spoedig mogelijk in den een of anderen vorm zijn voorstel
betreffende de bemiddeling der Mogendheden vernieuwde.
Vóór mij heeft V iviani heden den Ambassadeur van
i, Duitschland ontvangen, die hem opnieuw de verzekering
l gaf van Duitsehland’s vredelievend streven. Toen Viviani
opmerkte, dat wanneer Duitsehland den vrede wensehte, l
het zich haasten moest toe te treden tot het Engelsche
voorstel van bemiddeling, antwoordde Baron Von Schön, T
dat de woorden ,,conferentie" of ,,arbitrage" Oostenrijk
schrik aanjoegen. Viviani antwoordde dat het hier niet
ging om woorden en dat het gemakkelük zou wezen een
iz; j
lr t