HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 49

JPEG (Deze pagina), 591.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

47
gegeven van de grootste gematigdheid, vooral door Servie
aan te raden te aanvaarden wat mogelijk was van de Oos-
tenrijksche nota. Thans schünt Duitschland af te zien van
het denkbeeld eener actie op Rusland alleen en helt over
tot een bemiddelende actie te Petersburg en te VVeenen,
maar tegelijk beproeven zoowel Duitschland als Oostenrijk
de zaak sleepende te houden. Duitschland verzet zich tegen
de Conferentie zonder eenige andere practische wijze van
handelen aan te geven. Oostenrijk houdt te Petersburg be-
sprekingen die klaarblijkelijk vertraging ten doel hebben.
Tegelijkertijd neemt het actieve maatregelen, en zoo die
maatregelen geduld worden, zullen zijn pretenties in even-
redigheid toenemen. Het is zeer gewenscht dat Rusland
aan het plan van bemiddeling door Sir E. Grey aan te bie-
; den, zijn vollen steun geve. Zoo dat niet gebeurt, zal Oos-
l tenrij k, onder voorgeven van ,,waarborgen", feitelijk den ter-
i ritorialen status van Oost-Europa kunnen veranderen.
s (get.) ISVVOLSKY.
1 No. 54.
De Azzzbezssmievzw in E/lé"£’/(I/ll! aan dwz J1!./Il­SZ‘£’l' van
B1z1°z‘¢·1z/a11a’sr/ze Zaken.
(Telegram). Londen, [6;,29 juli TQI4.
Heb den inhoud van Uwe telegrammen van 15 28 juli
aan Grey medegedeeld. Hij heeft heden aan den Ambassa-
deur van Duitschland verklaard, dat de directe besprekin-
gen tusschen Rusland en Oostenrijk waren mislukt en dat
de dagbladcorrespondenten uit St. Petersburg meldden,
dat Rusland tegen Oostenrijk mobiliseerde tengevolge van
de mobilisatie van laatstgenoemd rijk. Grey zeide dat de
Duitsche Regeering zich in beginsel verklaard heeft voor
bemiddeling, maar dat deze op moeilijkheden van vorm
1 stuit. Grey heeft erop aangedrongen dat de l)uitsche Re-
geering den vorm zou aangeven die, naar I)uitschland`s
I
li