HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 48

JPEG (Deze pagina), 635.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB


i 46

jtï No. 53.
i Dc Azzzóassadczzxr in F7’07lkl’{)·l€ mm dwz ]lJz`z1z`sz‘c1· mm
Bzzifczz/a1za’sc/10 Za/2011.
Parijs, I6j2Q_T1lll IQI4,
fi (Telegram).
Voor de aankomst van den President der Fransche Repu-
bliek had de Minister van Buitenlandsche Zaken een kort
overzicht gereed gemaakt van den tegenwoordigen poli-
tieken toestand, ongeveer in de volgende bewoordingen :.
, ,,Oostenrijk, binnenlandsche ontbinding vreezende, heeft
li, den moord op den Aartshertog tot voorwendsel genomen ,
om te beproeven waarborgen te verkrijgen, die den vorm.
j`, zouden kunnen aannemen van een bezetting der Servische ‘
militaire verbindingslijnen of zelfs van het Servische grond- T
., gebied. Duitschland steunt Oostenrijk. Het behoud van r
den vrede hangt alleen van Rusland af, omdat het een zaak
jj geldt die ,,gelocaliseerd" moet worden tusschen Oostenrijk
; en Servië, namelijk de bestraffing van de vroegere politiek '
, i van Servië en het verkrijgen van waarborgen voor de toe-
iï komst. Hieruit concludeert nu Duitschland dat men te St..
Petersburg een invloed tot matiging moet uitoefenen. Dit
solisme is zoowel te Parijs als te Londen weersproken. Te
Parijs heeft Baron Von Schön tevergeefs beproefd Frank-
rijk in een met Duitschland gemeenschappelijke actie op
Rusland ten gunste van het behoud van den vrede mede te
trekken. Dezelfde pogingen zijn te Londen gedaan. ln de
beide hoofdsteden is geantwoord dat die actie moest uitge-
oefend worden te VVeenen, want de buitensporige eischen
van Oostenrijk, zijn weigering om van gedachten te wisselen
over de enkele reserves van Servie en de oorlogsverkla-
ring dreigen den algemeenen oorlog uit te lokken. Frank-
jij rijk en Engeland kunnen geen actie tot gematigdheid op
Rusland uitoefenen, daar dat land tot heden bewijs heeft
li
ix
ik ä