HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 47

JPEG (Deze pagina), 622.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

45
Hij verklaart dat het hem zeer moeilijk is op Weeiien te
werken, vooral openlijk. Sprekende met Cambon, heeft hij
er zelfs bijgevoegd, dat in geval van een te zeer in ’t oog
vallende pressie Oostenrük zich zou haasten Duitschland
tegenover een voldongen feit te plaatsen.
De Staatssecretaris zeide, heden een telegram ontvan-
ii gen te hebben van Pourtalès, waarin deze constateert dat
. gij meer dan in de eerste dagen geneigd zijt een voor allen
aannemelijk vergelijk te vinden. Ik antwoordde dat gij ver-
moedelijk reeds van den beginne af voor een vergelijk zijt
geweest, wel te verstaan op voorwaarde dat het niet al-
leen voor Oostenrijk maar ook voor ons aannemelijk zou
zijn. Hij zeide mij vervolgens dat wij, naar het scheen, be-
gonnen waren te mobiliseeren op de Oostenrijksche grens
en dat hij vreesde dat dit Oostenrijk de mogelijkheid om
zich met ons te verstaan moeilijker zou maken, te meer daar
Oostenrijk slechts tegen Servië mobiliseerde en geen toe-
bereidselen maakte op onze grens. lk antwoordde dat, vol-
gens de inlichtingen waarover ik beschikte, Oostenrijk ook
mobiliseerde op onze grens en dat wij bijgevolg gelijke
maatregelen moesten nemen. Ik voegde er bij dat de maat-
ji regelen die wij onzerzijds misschien genomen hebben, vol-
strekt niet tegen Duitschland gericht waren.
(get.) BRONEVVSKY.
No. 52.
Dc Zzzak.§`<’/ezsfzgr/e* in .S£’/”Z’l­(;`{Z(`lil dwz fl]!./ZZ·Sf(’/' wm Bzzz`-
Z¢(’ll/(Z/ICIISC/lL’ Zakwz.
Nisj, 16,29 juli IQI4.
(Telegram).
9 Heden verklaarde de gezant van Bulgarije namens zijn
Regeering aan Pachitch dat Bulgarije onzijdig zou blijven.
I (get.) STl{ANl)'l`l«l;N.