HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 41

JPEG (Deze pagina), 542.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.11 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

l
j 39
voor een vreedzame en aannemelijke oplossing van het
vraagstuk.
W&HH€€I', zoo ging Grey voort, onder deze omstandig-
heden Oostenrijk, ondanks dit antwoord de vijandelijkhe-
den zou beginnen, zou het daarmede bewijzen, de vernieti-
ging van Servië te beoogen. Op dit terrein gebracht zou de
kwestie een toestand in het leven roepen, die zou kunnen
1 leiden tot een oorlog waarin alle Mogendheden zouden
worden betrokken.
Ten slotte verklaarde Grey, dat de Engelsche Regeering
oprecht geneigd was met de Duitsche Regeering samen te
werken, waar het gold den vrede te bewaren, doch dat
Engeland zich in het tegenovergestelde geval volkomen
vrijheid van handelen voorbehield.
(get.) BENCKENDORFE.
No. 43.
Dc Ml­Ill$f(’I’ ·z·a1z BZll'[{’lI/(lil({SF/l(’ Zaken aan a’<·11 Ambas-
sadmr Yi/l Enge/a11a’.
(Telegram). St. Petersburg, 15,28 juli IQI4.
, l/lijn gesprekken met den Duitschen Ambassadeur be-
j vestigen mijn indruk dat Duitschland Oostenrijk’s onver-
” zoenlijkheid min of meer begunstigt.
Het Kabinet te Berlijn, dat de geheele ontwikkeling van
j de crisis had kunnen stuiten, schijnt in geenen deele invloed
j op zijn bondgenoot uit te oefenen,
De Ambassadeur vindt het antwoord van Servië onvol-
E doende.
Deze houding van Duitschland is zeer bijzonder veront-
i_ rustend.
Het schijnt mij toe, dat Engeland, meer dan eenige
andere Mogendheid, in staat zou zijn, nogmaals te beproe-
ven in Berlijn op te treden ten einde de Duitsehe Regeering